VBCodeProvider.FileExtension Vlastnost

Definice

Získá příponu názvu souboru, která se má použít při vytváření souborů zdrojového kódu.Gets the file name extension to use when creating source code files.

public:
 virtual property System::String ^ FileExtension { System::String ^ get(); };
public override string FileExtension { get; }
member this.FileExtension : string
Public Overrides ReadOnly Property FileExtension As String

Hodnota vlastnosti

String

Přípona názvu souboru, která se má použít pro generované soubory zdrojového kódu.The file name extension to use for generated source code files.

Poznámky

Tato přípona názvu souboru je obvykle rozšíření používané soubory zdrojového kódu jazyka.This file name extension is usually the extension used by the language's source code files.

Platí pro