CommandBarsClass.Creator Vlastnost

Definice

Získá ID aplikace.

public:
 virtual property int Creator { int get(); };
public:
 virtual property int Creator { int get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)]
public virtual int Creator { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)>]
member this.Creator : int
Public Overridable ReadOnly Property Creator As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vždycky vrátí 0x53544452

Implementuje

Atributy

Poznámky pro dědice

Tato vlastnost by měla vždycky vracet 0x53544452.

Platí pro