MsoButtonState Výčet

Definice

Představuje různé stavy tlačítka panelu příkazů.

public enum class MsoButtonState
public enum class MsoButtonState
enum MsoButtonState
public enum MsoButtonState
type MsoButtonState = 
Public Enum MsoButtonState
Dědičnost
MsoButtonState

Pole

msoButtonDown -1

Bylo kliknuto na tlačítko.

msoButtonMixed 2

Tlačítko je neutrální.

msoButtonUp 0

Nebylo kliknuto na tlačítko.

Poznámky

Tento výčet se používá v <xref:Microsoft.VisualStudio.COmmandBars.CommandBarButton.State%2A> , což je zastaralé.

Platí pro