IVsDataViewCommandProvider Rozhraní

Definice

Poskytuje možnost implementovat příkazy, konkrétně vlastní příkazy, pro uzly v zobrazení dat.Provides the ability to implement commands, specifically custom commands, for nodes in a data view.

public interface class IVsDataViewCommandProvider
public interface IVsDataViewCommandProvider
type IVsDataViewCommandProvider = interface
Public Interface IVsDataViewCommandProvider
Odvozené

Metody

CreateCommand(Int32, CommandID)

Vytvoří příkaz nabídky pro položku nabídky Průzkumník serveru.Creates a menu command for a Server Explorer menu item.

CreateSelectionCommand(CommandID)

Vytvoří příkaz nabídky výběru pro více uzlů v Průzkumník serveru.Creates a selection menu command for multiple nodes in Server Explorer.

UpdateCommandStatus(MenuCommand)

Aktualizuje stav zadaného příkazu nabídky.Updates the status of the specified menu command.

Platí pro