DkmClrAppDomain.RuntimeInstance Vlastnost

Definice

Představuje instanci CLR spuštěnou v cílovém procesu.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrRuntimeInstance ^ RuntimeInstance { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrRuntimeInstance ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrRuntimeInstance RuntimeInstance { get; }
member this.RuntimeInstance : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrRuntimeInstance
Public ReadOnly Property RuntimeInstance As DkmClrRuntimeInstance

Hodnota vlastnosti

DkmClrRuntimeInstance

Vrací objekt DkmClrRuntimeInstance.

Platí pro