DkmClrAppDomain.UniqueId Vlastnost

Definice

Identifikátor GUID, který jedinečně identifikuje tento objekt domény aplikace

public:
 property Guid UniqueId { Guid get(); };
public Guid UniqueId { get; }
member this.UniqueId : Guid
Public ReadOnly Property UniqueId As Guid

Hodnota vlastnosti

Guid

Vrací objekt Guid.

Platí pro