DkmModuleInstance.Module Vlastnost

Definice

Volitelné Reprezentace modulu (DkmModule) obslužné rutiny symbolu, která je přidružena k této instanci modulu. Tato hodnota je zpočátku null a je přiřazena, pokud jsou symboly přidruženy k této instanci modulu.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmModule ^ Module { Microsoft::VisualStudio::Debugger::Symbols::DkmModule ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmModule Module { get; }
member this.Module : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Symbols.DkmModule
Public ReadOnly Property Module As DkmModule

Hodnota vlastnosti

DkmModule

Vrací objekt DkmModule.

Platí pro