DkmInspectionContext.GetClrExpressionAndFormatSpecifiers(String, ReadOnlyCollection<String>) Metoda

Definice

Rozdělí řetězec do částí specifikátoru výrazu a formátu.Splits the string into the expression and format specifier parts.

Omezení umístění: rozhraní API musí být voláno z komponenty monitorování (úroveň komponenty < 100 000).Location constraint: API must be called from a Monitor component (component level < 100,000).

Toto rozhraní API se zavedlo v aplikaci Visual Studio 15 RTM (DkmApiVersion. VS15RTM).This API was introduced in Visual Studio 15 RTM (DkmApiVersion.VS15RTM).

public:
 System::String ^ GetClrExpressionAndFormatSpecifiers(System::String ^ Expression, [Runtime::InteropServices::Out] System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::String ^> ^ % FormatSpecifiers);
public string GetClrExpressionAndFormatSpecifiers (string Expression, out System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<string> FormatSpecifiers);
member this.GetClrExpressionAndFormatSpecifiers : string * ReadOnlyCollection -> string
Public Function GetClrExpressionAndFormatSpecifiers (Expression As String, ByRef FormatSpecifiers As ReadOnlyCollection(Of String)) As String

Parametry

Expression
String

Pro Výraz, který se má rozdělit na části výrazu a specifikátoru formátu[In] The expression being split to expression and format specifier parts.

FormatSpecifiers
ReadOnlyCollection<String>

Mimo Specifikátory formátu, které mají být použity při formátování tohoto výsledku.[Out] The format specifier(s) to use when formatting this result.

Návraty

String

Mimo Výraz bez specifikátoru formátu[Out] The expression without format specifiers.

Platí pro