IPublishProperties2.BootstrapperDownloadUrl Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví adresu URL, ze které se mají stáhnout součásti zaváděcího nástroje této aplikace.Gets or sets the URL from which to download bootstrapper components of this application.

public:
 property System::String ^ BootstrapperDownloadUrl { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public:
 property Platform::String ^ BootstrapperDownloadUrl { Platform::String ^ get(); void set(Platform::String ^ value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(4)]
public string BootstrapperDownloadUrl { get; set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(4)>]
member this.BootstrapperDownloadUrl : string with get, set
Public Property BootstrapperDownloadUrl As String

Hodnota vlastnosti

String

Adresa URL, ze které se mají stáhnout součásti zaváděcího nástroje této aplikace.The URL from which to download bootstrapper components of this application.

Implementuje

Atributy

Platí pro