StandardSerializerLocator.GetSerializerFromNamespace(String) Metoda

Definice

Vrátí serializátor, který zpracovává zadaný cílový obor názvů nebo hodnotu null, pokud nebyl nalezen vhodný serializátor.Returns a serializer that handles the specified target namespace or null if an appropriate serializer could not be found.

public:
 virtual Microsoft::VisualStudio::Modeling::IDomainModelSerializer ^ GetSerializerFromNamespace(System::String ^ targetNamespace);
public Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer GetSerializerFromNamespace (string targetNamespace);
abstract member GetSerializerFromNamespace : string -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer
override this.GetSerializerFromNamespace : string -> Microsoft.VisualStudio.Modeling.IDomainModelSerializer
Public Function GetSerializerFromNamespace (targetNamespace As String) As IDomainModelSerializer

Parametry

targetNamespace
String

Cílový obor názvů, který se má vyřešitTarget namespace to resolve

Návraty

IDomainModelSerializer

Serializátor, který může model serializovatA serializer that can serialize the model

Implementuje

Platí pro