IRunningObjectTable Rozhraní

Definice

Spravuje přístup k tabulce běžících objektů (HNILOB), globální vyhledávací tabulce.Manages access to the Running Object Table (ROT), a global look-up table. Z metody lze získat instanci rozhraní GetRunningObjectTable(IRunningObjectTable) .You can get an instance of the interface from the GetRunningObjectTable(IRunningObjectTable) method. Další informace najdete v tématu IRunningObjectTable.For more information, see IRunningObjectTable.

public interface class IRunningObjectTable
public interface class IRunningObjectTable
__interface IRunningObjectTable
[System.Runtime.InteropServices.Guid("00000010-0000-0000-C000-000000000046")]
[System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)]
public interface IRunningObjectTable
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("00000010-0000-0000-C000-000000000046")>]
[<System.Runtime.InteropServices.InterfaceType(1)>]
type IRunningObjectTable = interface
Public Interface IRunningObjectTable
Atributy

Metody

EnumRunning(IEnumMoniker)
GetObject(IMoniker, Object)
GetTimeOfLastChange(IMoniker, FILETIME[])
IsRunning(IMoniker)
NoteChangeTime(UInt32, FILETIME[])
Register(UInt32, Object, IMoniker, UInt32)
Revoke(UInt32)

Platí pro