SearchControlPopup.OnOpened(EventArgs) Metoda

Definice

Volá se při otevření překryvného okna.Called when the popup is opened.

protected:
 override void OnOpened(EventArgs ^ e);
protected override void OnOpened (EventArgs e);
override this.OnOpened : EventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnOpened (e As EventArgs)

Parametry

e
EventArgs

Argumenty události.Event arguments.

Platí pro