IConnectedWorkspaceService.GetFoldersAsync(String, CancellationToken) Metoda

Definice

Načte kolekci složek, které v dané cestě existují.Gets a collection of folders that exist in the given path.

public System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<string>> GetFoldersAsync (string relativePath, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member GetFoldersAsync : string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IReadOnlyCollection<string>>
Public Function GetFoldersAsync (relativePath As String, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of IReadOnlyCollection(Of String))

Parametry

relativePath
String

Relativní cesta k adresáři, ve kterém se mají hledat složkyThe relative path to the directory to search for folders in.

cancellationToken
CancellationToken

Token zrušení.A cancellation token.

Návraty

Task<IReadOnlyCollection<String>>

Kolekce úplných názvů (včetně cest) jen pro čtení pro složky v adresáři určeném parametrem relativePath.A read only collection of the full names (including paths) for the folders in the directory specified by relativePath.

Platí pro