ISettingsManager.NamesStartingWith(String) Metoda

Definice

Vrátí názvy všech nastavení aktuálně uložených, jejichž názvy začínají zadanou předponou (bez rozlišení velkých a malých písmen).Returns the names of all settings currently stored whose names begin with the given prefix (case insensitive).

public:
 cli::array <System::String ^> ^ NamesStartingWith(System::String ^ prefix);
public:
 Platform::Array <Platform::String ^> ^ NamesStartingWith(Platform::String ^ prefix);
std::Array <std::wstring const &> NamesStartingWith(std::wstring const & prefix);
public string[] NamesStartingWith (string prefix);
abstract member NamesStartingWith : string -> string[]
Public Function NamesStartingWith (prefix As String) As String()

Parametry

prefix
String

PředponaThe prefix

Návraty

String[]

Názvy.The names.

Výjimky

Vyvolána prefix , když má hodnotu null.Thrown when prefix is null.

Platí pro