CodeContainerRegistry.IsRoamed Vlastnost

Definice

Ponechejte podkladová data uložená místně, tj. Nepoužívejte je jako roaming.Keep the underlying data stored locally, i.e. don't roam it.

protected:
 virtual property bool IsRoamed { bool get(); };
protected:
 virtual property bool IsRoamed { bool get(); };
protected override bool IsRoamed { get; }
member this.IsRoamed : bool
Protected Overrides ReadOnly Property IsRoamed As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

Platí pro