ProvideDesignerLoaderAttribute.Unregister(RegistrationAttribute+RegistrationContext) Metoda

Definice

Odebere registrační informace o VSPackage při volání pomocí externího registračního nástroje, jako je regpkg.exe.Removes the registration information about a VSPackage when called by an external registration tool such as regpkg.exe.

public:
 override void Unregister(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext ^ context);
 override void Unregister(Microsoft::VisualStudio::Shell::RegistrationAttribute::RegistrationContext const & context);
public override void Unregister (Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext context);
override this.Unregister : Microsoft.VisualStudio.Shell.RegistrationAttribute.RegistrationContext -> unit
Public Overrides Sub Unregister (context As RegistrationAttribute.RegistrationContext)

Parametry

context
RegistrationAttribute.RegistrationContext

Registrační kontext poskytovaný nástrojem externí registrace.A registration context provided by an external registration tool. Kontext lze použít k vytvoření klíčů registru, aktivitě registrace protokolu a získání informací o registrované součásti.The context can be used to create registry keys, log registration activity, and obtain information about the component being registered.

Platí pro