QueryLoadProjectBatchEventArgs Třída

Definice

Argumenty události pro události QueryLoadProjectBatch

public ref class QueryLoadProjectBatchEventArgs : EventArgs
public class QueryLoadProjectBatchEventArgs : EventArgs
type QueryLoadProjectBatchEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class QueryLoadProjectBatchEventArgs
Inherits EventArgs
Dědičnost
QueryLoadProjectBatchEventArgs

Konstruktory

QueryLoadProjectBatchEventArgs()

Vytvoří instanci nové instance třídy QueryLoadProjectBatchEventArgs.

Vlastnosti

ShouldDelayLoadToNextIdle

Určuje, zda se má zatížení projektu zpozdit až do příštího nečinného období.

Platí pro