HierarchyTreeFilterProvider.HierarchyTreeFilter.DisposeManagedResources Metoda

Definice

Umožňuje odvozeným třídám poskytovat vlastní zpracování uvolnění pro spravované prostředky.Allows derived classes to provide custom dispose handling for managed resources.

protected:
 override void DisposeManagedResources();
protected:
 override void DisposeManagedResources();
 override void DisposeManagedResources();
protected override void DisposeManagedResources ();
override this.DisposeManagedResources : unit -> unit
Protected Overrides Sub DisposeManagedResources ()

Poznámky

Očekává se, že odvozené třídy potlačí tuto metodu pro uvolnění svých spravovaných prostředků, a pak zavolejte základní třídu.Derived classes are expected to override this method to dispose their managed resources, then call the base class.

Platí pro