DataCollectorExceptionMessageInfo.ExceptionType Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví typ výjimky, ke které došlo.Gets or sets the type of exception that has occurred.

public:
 property System::String ^ ExceptionType { System::String ^ get(); };
public string ExceptionType { get; }
member this.ExceptionType : string
Public ReadOnly Property ExceptionType As String

Hodnota vlastnosti

String

Typ výjimky, ke které došlo.The type of exception that has occurred.

Platí pro