TestStateEvent.IsValid Metoda

Definice

Vrátí hodnotu, která označuje, zda má událost platné RunId a platné nastavení pro NewState nastavení.Returns a value that indicates whether the event has a valid RunId and a valid setting for NewState setting.

public:
 override bool IsValid();
public override bool IsValid ();
override this.IsValid : unit -> bool
Public Overrides Function IsValid () As Boolean

Návraty

Boolean

true, pokud je událost platná; v opačném případě false.true if the event is valid; otherwise, false.

Platí pro