midlStructMemberAlignOption Výčet

Definice

Použito StructMemberAlignment vlastností.Used by the StructMemberAlignment property.

public enum class midlStructMemberAlignOption
public enum class midlStructMemberAlignOption
enum midlStructMemberAlignOption
public enum midlStructMemberAlignOption
type midlStructMemberAlignOption = 
Public Enum midlStructMemberAlignOption
Dědičnost
midlStructMemberAlignOption

Pole

midlAlignEightBytes 4

hranice osmi bajtů pro zarovnání členů struktury8-byte boundaries for struct member alignment

midlAlignFourBytes 3

hranice 4 bajtů pro zarovnání členů struktury4-byte boundaries for struct member alignment

midlAlignNotSet 0

Boundries není nastavené.Boundries not set.

midlAlignSingleByte 1

hranice 1 bajtu pro zarovnání člena struktury1-byte boundaries for struct member alignment

midlAlignTwoBytes 2

hranice dvou bajtů pro zarovnání členů struktury2-byte boundaries for struct member alignment

Poznámky

Další informace najdete na stránkách vlastností MIDL: rozšířené .See MIDL Property Pages: Advanced for more information.

Platí pro