VCProjectEngineObject Rozhraní

Definice

Hlavní objekt pro model automatizace VCProjectEngineThe main object for VCProjectEngine automation model.

public interface class VCProjectEngineObject : Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::VCProjectEngine
public interface class VCProjectEngineObject : Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::VCProjectEngine
__interface VCProjectEngineObject : Microsoft::VisualStudio::VCProjectEngine::VCProjectEngine
[System.Runtime.InteropServices.CoClass(typeof(Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.VCProjectEngineObjectClass))]
[System.Runtime.InteropServices.Guid("54969DD8-23D3-4A77-911C-87E6A3C5C21C")]
public interface VCProjectEngineObject : Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.VCProjectEngine
[<System.Runtime.InteropServices.CoClass(typeof(Microsoft.VisualStudio.VCProjectEngine.VCProjectEngineObjectClass))>]
[<System.Runtime.InteropServices.Guid("54969DD8-23D3-4A77-911C-87E6A3C5C21C")>]
type VCProjectEngineObject = interface
    interface VCProjectEngine
Public Interface VCProjectEngineObject
Implements VCProjectEngine
Odvozené
Atributy
Implementuje

Poznámky

Dokumentaci k metodám a vlastnostem naleznete v tématu VCProjectEngineObjectClass .For documentation of methods and properties, see VCProjectEngineObjectClass.

Vytvořte instanci VCProjectEngineObject , jak je znázorněno níže:Instantiate VCProjectEngineObject as shown below:

Dim Engine As VCProjectEngine  
Engine = New VCProjectEngineObject()  

Vlastnosti

BuildLogging

Získá nebo nastaví hodnotu označující, jestli se vytvoří soubor protokolu, a naplní se informace o aktivitě buildu.Gets or sets a value indicating whether a log file will be created and populated with information about build activity.

(Zděděno od VCProjectEngine)
BuildTiming

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda se v okně výstupu zobrazují časy pro všechny nástroje v sestavení.Gets or sets a value indicating whether the output window displays times for all tools in the build.

(Zděděno od VCProjectEngine)
Events

Vrátí objekt, který je zdrojem událostí, které jsou aktivovány modulem projektu.Returns the object that is the source of events that are fired by the project engine.

(Zděděno od VCProjectEngine)
PerformanceLogging

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
Platforms

Získá kolekci platforem v modulu projektu.Gets the collection of platforms on the project engine.

(Zděděno od VCProjectEngine)
Projects

Získá kolekci projektů, které jsou aktuálně v řešení.Gets a collection of the projects currently in the solution.

(Zděděno od VCProjectEngine)
PropertySheets

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
ShowEnvironmentInBuildLog

Získává nebo nastavuje hodnotu, která označuje, jestli se mají při sestavení projektů zobrazovat všechny proměnné prostředí v protokolu sestavení Visual C++Visual C++ .Gets or sets a value which indicates whether to echo all environment variables to the build log during builds of Visual C++Visual C++ projects.

(Zděděno od VCProjectEngine)
ToolFiles

Načte všechny soubory nástrojů, které jsou k dispozici v projektu.Gets all tool files available in the project.

(Zděděno od VCProjectEngine)
ToolFileSearchPaths

Nastaví nebo získá vyhledávací cesty k souborům nástrojů projektu.Sets or gets search paths to project tool files.

(Zděděno od VCProjectEngine)
ValidateSchemas

Nastaví nebo získá ověření, jestli se mají ověřovat proti schématům projektu.Sets or gets whether to validate against project schemas.

(Zděděno od VCProjectEngine)

Metody

AddFakeProps(Int32, Int32, Int32)

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
CreateProject(String)

Vytvoří nový projekt.Creates a new project.

(Zděděno od VCProjectEngine)
CreatePropertySheet(String)

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
CreateToolFile(String)

Vytvoří soubor nástroje pro projekt.Creates a tool file for the project.

(Zděděno od VCProjectEngine)
Evaluate(String)

Vyhodnotí hodnotu modelu projektu nebo makra prostředí.Evaluates the value of a project model or environment macro.

(Zděděno od VCProjectEngine)
GetVCProjectBuildService(String, String, Guid, Object) (Zděděno od VCProjectEngine)
IsSystemInclude(String)

Vrátí, true zda je zadaný soubor v adresáři Vc7\include nebo zda je soubor jedním z adresářů určených parametrem sysincl. dat.Returns true if the specified file is in the Vc7\include directory or if the file is one of the directories specified with sysincl.dat.

(Zděděno od VCProjectEngine)
LoadProject(String)

Načte projekt.Loads a project.

(Zděděno od VCProjectEngine)
LoadPropertySheet(String)

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
LoadToolFile(String)

Načte soubor nástroje projektu.Loads a project tool file.

(Zděděno od VCProjectEngine)
RemoveProject(Object)

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
RemovePropertySheet(Object)

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

(Zděděno od VCProjectEngine)
WaitForMultipleHandles(UInt32, Array) (Zděděno od VCProjectEngine)

Platí pro