IWorkspaceSettingsPersistance.Commit Metoda

Definice

Upozorněte na to, že zápis byl pro tento rozsah úspěšný.notify that writing was successful for this scope. Vyžadováno, pokud bylo autocommit nepravdivé, jinak při zavírání oboru dojde ke zrušení celé transakce zápisu.Needed if autoCommit was false, otherwise closing the scope will cause entire write transaction to be canceled. Používá se funkcemi, které potřebují zapisovat více souvisejících vlastností, pokud částečné uchovávání může způsobit nekonzistentní výsledky.Used by features that needs to write multiple related properties when a partial persistence may cause inconsistent results.

public:
 void Commit();
public:
 void Commit();
void Commit();
public void Commit ();
abstract member Commit : unit -> unit
Public Sub Commit ()

Platí pro