Argument.CreateReference(Argument, String) Metoda

Definice

Vytvoří nový argument, který odkazuje na zadaný cílový argument pomocí zadaného názvu odkazovaného argumentu.Creates a new argument that references the specified target argument using the specified referenced argument name.

public:
 static System::Activities::Argument ^ CreateReference(System::Activities::Argument ^ argumentToReference, System::String ^ referencedArgumentName);
public static System.Activities.Argument CreateReference (System.Activities.Argument argumentToReference, string referencedArgumentName);
static member CreateReference : System.Activities.Argument * string -> System.Activities.Argument
Public Shared Function CreateReference (argumentToReference As Argument, referencedArgumentName As String) As Argument

Parametry

argumentToReference
Argument

Cílový argument pro referenci.The target argument to reference.

referencedArgumentName
String

Název odkazovaného argumentu.The name of the referenced argument.

Návraty

Argument

Nový argument, který odkazuje na zadaný cílový argument.A new argument that references the specified target argument.

Platí pro