ModelItem.Properties Vlastnost

Definice

Získá veřejné vlastnosti této položky.Gets the public properties on this item.

public:
 abstract property System::Activities::Presentation::Model::ModelPropertyCollection ^ Properties { System::Activities::Presentation::Model::ModelPropertyCollection ^ get(); };
public abstract System.Activities.Presentation.Model.ModelPropertyCollection Properties { get; }
member this.Properties : System.Activities.Presentation.Model.ModelPropertyCollection
Public MustOverride ReadOnly Property Properties As ModelPropertyCollection

Hodnota vlastnosti

ModelPropertyCollection

Obsahující ModelItemCollection veřejné vlastnosti této položky.A ModelItemCollection that contains the public properties of this item.

Poznámky

Sada vrácených vlastností se může změnit na základě připojených vlastností nebo změn v oboru úprav.The set of properties returned might change based on attached properties or changes to the editing scope.

Platí pro