ModelItem.Source Vlastnost

Definice

Získá vlastnost, která poskytuje tuto hodnotu.Gets the property that provided this value.

public:
 abstract property System::Activities::Presentation::Model::ModelProperty ^ Source { System::Activities::Presentation::Model::ModelProperty ^ get(); };
public abstract System.Activities.Presentation.Model.ModelProperty Source { get; }
member this.Source : System.Activities.Presentation.Model.ModelProperty
Public MustOverride ReadOnly Property Source As ModelProperty

Hodnota vlastnosti

ModelProperty

ModelPropertyKterý označuje zdroj této hodnoty.A ModelProperty that indicates the source of this value.

Poznámky

Pokud položka představuje kořen grafu objektu, vrátí se to null .If the item represents the root of the object graph, this will return null. Pokud je položka členem kolekce nebo slovníku, vlastnost vrácená ze zdroje bude pseudo vlastností poskytovanou kolekcí nebo slovníkem.If an item is a member of a collection or dictionary, the property returned from Source will be a pseudo-property provided by the collection or dictionary. Pro jiné hodnoty vlastnost source vrátí vlastnost, kde byla hodnota skutečně nastavena.For other values, the Source property returns the property where the value was actually set. Proto pokud je hodnota zděděná, zdroj vám umožní zjistit, kdo tuto hodnotu původně zadal.Therefore, if a value is being inherited, Source allows you to find out who originally provided the value.

Platí pro