ModelItemDictionary.Count Vlastnost

Definice

Vrátí počet položek ve slovníku.Returns the count of items in the dictionary.

public:
 abstract property int Count { int get(); };
public abstract int Count { get; }
member this.Count : int
Public MustOverride ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Vrací objekt Int32.Returns Int32.

Implementuje

Platí pro