Array.Fill Method

Definition

Overloads

Fill<T>(T[], T)

Přiřadí zadaný value typu T každému prvku zadaného array.Assigns the given value of type T to each element of the specified array.

Fill<T>(T[], T, Int32, Int32)

Přiřadí zadané value typu T k prvkům zadané array, které jsou v rozsahu startIndex (včetně) a dalších count počet indexů.Assigns the given value of type T to the elements of the specified array which are within the range of startIndex (inclusive) and the next count number of indices.

Fill<T>(T[], T)

Přiřadí zadaný value typu T každému prvku zadaného array.Assigns the given value of type T to each element of the specified array.

public:
generic <typename T>
 static void Fill(cli::array <T> ^ array, T value);
public static void Fill<T> (T[] array, T value);
static member Fill : 'T[] * 'T -> unit
Public Shared Sub Fill(Of T) (array As T(), value As T)

Type Parameters

T

Typ prvků v poli.The type of the elements in the array.

Parameters

array
T[]

Pole, které má být vyplněno.The array to be filled.

value
T

Hodnota, která má být přiřazena každému prvku pole.The value to assign to each array element.

Fill<T>(T[], T, Int32, Int32)

Přiřadí zadané value typu T k prvkům zadané array, které jsou v rozsahu startIndex (včetně) a dalších count počet indexů.Assigns the given value of type T to the elements of the specified array which are within the range of startIndex (inclusive) and the next count number of indices.

public:
generic <typename T>
 static void Fill(cli::array <T> ^ array, T value, int startIndex, int count);
public static void Fill<T> (T[] array, T value, int startIndex, int count);
static member Fill : 'T[] * 'T * int * int -> unit
Public Shared Sub Fill(Of T) (array As T(), value As T, startIndex As Integer, count As Integer)

Type Parameters

T

Typ prvků pole.The type of the elements of the array.

Parameters

array
T[]

Array, který má být vyplněn.The Array to be filled.

value
T

Nová hodnota pro prvky v zadaném rozsahu.The new value for the elements in the specified range.

startIndex
Int32

32 celé číslo, které představuje index v Array, v němž začíná vyplňování.A 32-bit integer that represents the index in the Array at which filling begins.

count
Int32

Počet prvků, které mají být zkopírovány.The number of elements to copy.

Applies to