Char.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definice

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Popis tohoto člena naleznete v tématu ToSByte(IFormatProvider).For a description of this member, see ToSByte(IFormatProvider).

 virtual System::SByte System.IConvertible.ToSByte(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSByte;
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
[System.CLSCompliant(false)]
sbyte IConvertible.ToSByte (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
override this.System.IConvertible.ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte Implements IConvertible.ToSByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Tento parametr je ignorován.This parameter is ignored.

Návraty

Převedená hodnota aktuálního objektu Char.The converted value of the current Char object.

Implementuje

Atributy

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Lze ho použít, pouze pokud je instance Char přetypována na rozhraní IConvertible.It can be used only when the Char instance is cast to an IConvertible interface. Doporučenou alternativou je místo toho zavolat metodu Convert.ToSByte(Char).The recommended alternative is to call the Convert.ToSByte(Char) method instead.

Platí pro