Comparer.DefaultInvariant Pole

Definice

Představuje instanci, která je přidružena Comparer k InvariantCulture. Toto pole je jen ke čtení.

public: static initonly System::Collections::Comparer ^ DefaultInvariant;
public static readonly System.Collections.Comparer DefaultInvariant;
 staticval mutable DefaultInvariant : System.Collections.Comparer
Public Shared ReadOnly DefaultInvariant As Comparer 

Hodnota pole

Comparer

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak Compare vrátí různé hodnoty v závislosti na jazykové verzi přidružené k Comparer.

using namespace System;
using namespace System::Collections;
using namespace System::Globalization;
int main()
{
  
  // Creates the strings to compare.
  String^ str1 = "llegar";
  String^ str2 = "lugar";
  Console::WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\" ...", str1, str2 );
  
  // Uses the DefaultInvariant Comparer.
  Console::WriteLine( "  Invariant Comparer: {0}", Comparer::DefaultInvariant->Compare( str1, str2 ) );
  
  // Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
  Comparer^ myCompIntl = gcnew Comparer( gcnew CultureInfo( "es-ES",false ) );
  Console::WriteLine( "  International Sort: {0}", myCompIntl->Compare( str1, str2 ) );
  
  // Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
  Comparer^ myCompTrad = gcnew Comparer( gcnew CultureInfo( 0x040A,false ) );
  Console::WriteLine( "  Traditional Sort : {0}", myCompTrad->Compare( str1, str2 ) );
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "llegar" and "lugar" ...
  Invariant Comparer: -1
  International Sort: -1
  Traditional Sort : 1

*/
using System;
using System.Collections;
using System.Globalization;

public class SamplesComparer {

  public static void Main() {

   // Creates the strings to compare.
   String str1 = "llegar";
   String str2 = "lugar";
   Console.WriteLine( "Comparing \"{0}\" and \"{1}\" ...", str1, str2 );

   // Uses the DefaultInvariant Comparer.
   Console.WriteLine( "  Invariant Comparer: {0}", Comparer.DefaultInvariant.Compare( str1, str2 ) );

   // Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
   Comparer myCompIntl = new Comparer( new CultureInfo( "es-ES", false ) );
   Console.WriteLine( "  International Sort: {0}", myCompIntl.Compare( str1, str2 ) );

   // Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
   Comparer myCompTrad = new Comparer( new CultureInfo( 0x040A, false ) );
   Console.WriteLine( "  Traditional Sort : {0}", myCompTrad.Compare( str1, str2 ) );
  }
}

/*
This code produces the following output.

Comparing "llegar" and "lugar" ...
  Invariant Comparer: -1
  International Sort: -1
  Traditional Sort : 1

*/
Imports System.Collections
Imports System.Globalization

Public Class SamplesComparer

  Public Shared Sub Main()

   ' Creates the strings to compare.
   Dim str1 As [String] = "llegar"
   Dim str2 As [String] = "lugar"
   Console.WriteLine("Comparing ""{0}"" and ""{1}"" ...", str1, str2)

   ' Uses the DefaultInvariant Comparer.
   Console.WriteLine("  Invariant Comparer: {0}", Comparer.DefaultInvariant.Compare(str1, str2))

   ' Uses the Comparer based on the culture "es-ES" (Spanish - Spain, international sort).
   Dim myCompIntl As New Comparer(New CultureInfo("es-ES", False))
   Console.WriteLine("  International Sort: {0}", myCompIntl.Compare(str1, str2))

   ' Uses the Comparer based on the culture identifier 0x040A (Spanish - Spain, traditional sort).
   Dim myCompTrad As New Comparer(New CultureInfo(&H40A, False))
   Console.WriteLine("  Traditional Sort : {0}", myCompTrad.Compare(str1, str2))

  End Sub

End Class


'This code produces the following output.
'
'Comparing "llegar" and "lugar" ...
'  Invariant Comparer: -1
'  International Sort: -1
'  Traditional Sort : 1

Poznámky

Postupy porovnání používají CultureInfo.InvariantCulture k určení pořadí řazení a pravidel řazení. Porovnání řetězců můžou mít různé výsledky v závislosti na jazykové verzi. Další informace o porovnáních specifických pro jazykovou verzi najdete v System.Globalization oboru názvů a globalizaci a lokalizaci.

Platí pro

Viz také