DictionaryBase.IDictionary.IsFixedSize Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda DictionaryBase má objekt pevnou velikost.Gets a value indicating whether a DictionaryBase object has a fixed size.

property bool System::Collections::IDictionary::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IDictionary.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IDictionary.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IDictionary.IsFixedSize

Hodnota vlastnosti

Boolean

trueDictionaryBasemá-li objekt pevnou velikost, v opačném případě false .true if the DictionaryBase object has a fixed size; otherwise, false. Výchozí formát je false.The default is false.

Implementuje

Poznámky

Kolekce s pevnou velikostí nepovoluje přidávání nebo odebírání prvků po vytvoření kolekce, ale umožňuje úpravu existujících prvků.A collection with a fixed size does not allow the addition or removal of elements after the collection is created, but does allow the modification of existing elements.

Kolekce s pevnou velikostí je jednoduše kolekce s obálkou, která brání přidávání a odebírání prvků. Proto pokud jsou provedeny změny v podkladové kolekci, včetně přidání nebo odebrání prvků, kolekce pevné velikosti tyto změny odráží.A collection with a fixed size is simply a collection with a wrapper that prevents adding and removing elements; therefore, if changes are made to the underlying collection, including the addition or removal of elements, the fixed-size collection reflects those changes.

Načítání hodnoty této vlastnosti je O(1) operace.Retrieving the value of this property is an O(1) operation.

Platí pro