Dictionary<TKey,TValue>.ContainsValue(TValue) Metoda

Definice

Určuje, zda Dictionary<TKey,TValue> obsahuje konkrétní hodnotu.Determines whether the Dictionary<TKey,TValue> contains a specific value.

public:
 bool ContainsValue(TValue value);
public bool ContainsValue (TValue value);
member this.ContainsValue : 'Value -> bool
Public Function ContainsValue (value As TValue) As Boolean

Parametry

value
TValue

Hodnota, která se má vyhledat v Dictionary<TKey,TValue> .The value to locate in the Dictionary<TKey,TValue>. Hodnota může být null pro typy odkazů.The value can be null for reference types.

Návraty

Boolean

trueDictionary<TKey,TValue>obsahuje-li element se zadanou hodnotou, v opačném případě false .true if the Dictionary<TKey,TValue> contains an element with the specified value; otherwise, false.

Poznámky

Tato metoda určuje rovnost pomocí výchozí porovnávače rovnosti EqualityComparer<T>.Default pro TValue typ hodnot ve slovníku.This method determines equality using the default equality comparer EqualityComparer<T>.Default for TValue, the type of values in the dictionary.

Tato metoda provede lineární hledání. Proto je průměrná doba provádění úměrná hodnotě Count .This method performs a linear search; therefore, the average execution time is proportional to Count. To znamená, že tato metoda je operace O ( n ), kde n je Count .That is, this method is an O(n) operation, where n is Count.

Platí pro

Viz také