Dictionary<TKey,TValue>.IEnumerable.GetEnumerator Dictionary<TKey,TValue>.IEnumerable.GetEnumerator Dictionary<TKey,TValue>.IEnumerable.GetEnumerator Method

Definice

Vrátí enumerátor, který iteruje kolekci.Returns an enumerator that iterates through the collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Návraty

Objekt IEnumerator , který lze použít k iteraci kolekce.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Poznámky

foreach Příkaz C# jazyka(for each C++v ,For Each v Visual Basic) skrývá složitost enumerátorů.The foreach statement of the C# language (for each in C++, For Each in Visual Basic) hides the complexity of enumerators. Proto se doporučuje foreach použít místo přímé manipulace s enumerátorem.Therefore, using foreach is recommended, instead of directly manipulating the enumerator.

Enumerátory lze používat ke čtení dat v kolekci, nikoli však k úpravě zdrojové kolekce.Enumerators can be used to read the data in the collection, but they cannot be used to modify the underlying collection.

Zpočátku je enumerátor umístěn před první prvek v kolekci.Initially, the enumerator is positioned before the first element in the collection. Reset Metoda také přenáší enumerátor zpět na tuto pozici.The Reset method also brings the enumerator back to this position. Na této pozici Current vlastnost není definována.At this position, the Current property is undefined. Proto je nutné zavolat MoveNext metodu pro posunutí čítače na první prvek kolekce před čtením Currenthodnoty.Therefore, you must call the MoveNext method to advance the enumerator to the first element of the collection before reading the value of Current.

Vlastnost vrací stejný prvek, dokud MoveNext není volána metoda nebo Reset. CurrentThe Current property returns the same element until either the MoveNext or Reset method is called. MoveNextnastaví Current na další prvek.MoveNext sets Current to the next element.

Pokud MoveNext předá konec kolekce, enumerátor je umístěn za posledním prvkem v kolekci a MoveNext vrátí false.If MoveNext passes the end of the collection, the enumerator is positioned after the last element in the collection and MoveNext returns false. Když je na této pozici enumerátor, následné volání MoveNext vrátí falsetaké.When the enumerator is at this position, subsequent calls to MoveNext also return false. Pokud poslední volání MoveNext falsevráceno nenídefinováno.CurrentIf the last call to MoveNext returned false, Current is undefined. Chcete- Current li nastavit první prvek kolekce znovu, můžete zavolat Reset následovaný MoveNext.To set Current to the first element of the collection again, you can call Reset followed by MoveNext.

Enumerátor zůstává platný, dokud kolekce nezůstane beze změny.An enumerator remains valid as long as the collection remains unchanged. Pokud jsou provedeny změny v kolekci, jako je například přidání, úprava nebo odstranění prvků, enumerátor je nevratně Neověřeno a další volání MoveNext nebo Reset vyvolá InvalidOperationExceptionvýjimku.If changes are made to the collection, such as adding, modifying, or deleting elements, the enumerator is irrecoverably invalidated and the next call to MoveNext or Reset throws an InvalidOperationException.

Enumerátor nemá výhradní přístup k této kolekci; Proto výčet prostřednictvím kolekce je vnitřně nebezpečným postupem vlákna.The enumerator does not have exclusive access to the collection; therefore, enumerating through a collection is intrinsically not a thread safe procedure. Pro zajištění bezpečnosti vlákna během výčtu můžete kolekci uzamknout během celého výčtu.To guarantee thread safety during enumeration, you can lock the collection during the entire enumeration. Chcete-li více vláknům umožnit přístup ke kolekci pro čtení a zápis, musíte implementovat svou vlastní synchronizaci.To allow the collection to be accessed by multiple threads for reading and writing, you must implement your own synchronization.

Výchozí implementace kolekcí v System.Collections.Generic oboru názvů nejsou synchronizované.Default implementations of collections in the System.Collections.Generic namespace are not synchronized.

Tato metoda je operace O(1).This method is an O(1) operation.

Platí pro

Viz také