Dictionary<TKey,TValue>.TryAdd(TKey, TValue) Dictionary<TKey,TValue>.TryAdd(TKey, TValue) Dictionary<TKey,TValue>.TryAdd(TKey, TValue) Dictionary<TKey,TValue>.TryAdd(TKey, TValue) Method

Definice

Pokusí se přidat zadaný klíč a hodnotu do slovníku.Attempts to add the specified key and value to the dictionary.

public:
 bool TryAdd(TKey key, TValue value);
public bool TryAdd (TKey key, TValue value);
member this.TryAdd : 'Key * 'Value -> bool
Public Function TryAdd (key As TKey, value As TValue) As Boolean

Parametry

key
TKey TKey TKey TKey

Klíč elementu, který se má přidatThe key of the element to add.

value
TValue TValue TValue TValue

Hodnota prvku, který se má přidatThe value of the element to add. Může to být null.It can be null.

Návraty

truePokud se dvojice klíč/hodnota do slovníku úspěšně přidala, v opačném případě. falsetrue if the key/value pair was added to the dictionary successfully; otherwise, false.

Výjimky

Poznámky

Na rozdíl od Add metody Tato metoda nevyvolá výjimku, pokud element s daným klíčem ve slovníku existuje.Unlike the Add method, this method doesn't throw an exception if the element with the given key exists in the dictionary. Na rozdíl od indexeru slovníku nepřepisuje element, TryAdd Pokud element s daným klíčem ve slovníku existuje.Unlike the Dictionary indexer, TryAdd doesn't override the element if the element with the given key exists in the dictionary. Pokud klíč již existuje, TryAdd neprovede žádnou akci a vrátí hodnotu. falseIf the key already exists, TryAdd does nothing and returns false.

Platí pro