SynchronizedCollection<T>.InsertItem(Int32, T) Metoda

Definice

Vloží položku do kolekce v zadaném indexu.Inserts an item into the collection at a specified index.

protected:
 virtual void InsertItem(int index, T item);
protected virtual void InsertItem (int index, T item);
abstract member InsertItem : int * 'T -> unit
override this.InsertItem : int * 'T -> unit
Protected Overridable Sub InsertItem (index As Integer, item As T)

Parametry

index
Int32

Index založený na nule kolekce, do které má být objekt vložen.The zero-based index of the collection where the object is to be inserted.

item
T

Objekt, který má být vložen do kolekce.The object to be inserted into the collection.

Výjimky

indexZadaná hodnota je menší než nula nebo větší než počet položek v kolekci.The index specified is less than zero or greater than the number of items in the collection.

Hodnota nastavená jako null nebo není správného obecného typu T pro kolekci.The value set is null or is not of the correct generic type T for the collection.

Poznámky

Pokud index se rovná počtu prvků v kolekci, je položka připojena k seznamu.If the index is equal to the number of elements in the collection, the item is appended to the list. Pokud index je menší než počet prvků v kolekci, prvky, které následují bod vložení položky, se přesunou dolů, aby se vešly do nového prvku.If the index is less than the number of elements in the collection, the elements that follow the point of insertion of the item move down to accommodate the new element.

Platí pro