SynchronizedCollection<T>.IList.Remove(Object) Metoda

Definice

Odebere první výskyt zadaného objektu jako prvek z kolekce.Removes the first occurrence of a specified object as an element from the collection.

 virtual void System.Collections.IList.Remove(System::Object ^ value) = System::Collections::IList::Remove;
void IList.Remove (object value);
abstract member System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
override this.System.Collections.IList.Remove : obj -> unit
Sub Remove (value As Object) Implements IList.Remove

Parametry

value
Object

Objekt, který má být odebrán z kolekce.The object to be removed from the collection.

Implementuje

Poznámky

Prvky v kolekci, které následují odebraný element, se přesunou nahoru, aby zabíraly uvolněné místo a jejich indexy jsou odpovídajícím způsobem aktualizovány.The elements in the collection that follow the removed element move up to occupy the vacated spot and their indices are updated accordingly.

Platí pro