SynchronizedReadOnlyCollection<T>.IList<T>.Insert(Int32, T) Metoda

Definice

Vyvolá výjimku, NotSupportedException Pokud je volána.Throws a NotSupportedException if called.

 virtual void System.Collections.Generic.IList<T>.Insert(int index, T value) = System::Collections::Generic::IList<T>::Insert;
void IList<T>.Insert (int index, T value);
abstract member System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
override this.System.Collections.Generic.IList<T>.Insert : int * 'T -> unit
Sub Insert (index As Integer, value As T) Implements IList(Of T).Insert

Parametry

index
Int32

Index založený na nule, na který má value být vložen.The zero-based index at which value is to be inserted.

value
T

Objekt, který má být vložen do kolekce.The object to insert into the collection.

Implementuje

Výjimky

Položky nelze vložit do kolekce jen pro čtení.Items cannot be inserted into a read-only collection.

Platí pro