ImmutableSortedSet<T>.Builder.Count Vlastnost

Definice

Získá počet prvků v neproměnlivé seřazené sadě.Gets the number of elements in the immutable sorted set.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Hodnota vlastnosti

Int32

Počet prvků v této sadě.The number of elements in this set.

Implementuje

Platí pro