ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection.ICollection.IsSynchronized Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, jestli je přístup ke kolekci synchronizovaný (vláknově bezpečný).Gets a value that indicates whether access to the collection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
member this.System.Collections.ICollection.IsSynchronized : bool
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud je přístup ke kolekci synchronizovaný (bezpečná pro přístup z více vláken); v opačném případě false .true if access to the collection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Poznámky

Tento člen je explicitní implementace členu rozhraní.This member is an explicit interface member implementation. Dá se použít jenom v případě, že ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection je instance přetypování na ICollection rozhraní.It can be used only when the ReadOnlyDictionary<TKey,TValue>.KeyCollection instance is cast to an ICollection interface.

Platí pro