NotifyCollectionChangedEventHandler Delegát

Definice

Představuje metodu, která zpracovává CollectionChanged událost.Represents the method that handles the CollectionChanged event.

public delegate void NotifyCollectionChangedEventHandler(System::Object ^ sender, NotifyCollectionChangedEventArgs ^ e);
public delegate void NotifyCollectionChangedEventHandler(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e);
public delegate void NotifyCollectionChangedEventHandler(object? sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e);
type NotifyCollectionChangedEventHandler = delegate of obj * NotifyCollectionChangedEventArgs -> unit
Public Delegate Sub NotifyCollectionChangedEventHandler(sender As Object, e As NotifyCollectionChangedEventArgs)

Parametry

sender
Object

Objekt, který vyvolal událost.The object that raised the event.

e
NotifyCollectionChangedEventArgs

Informace o událostiInformation about the event.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro