DesignerSerializationManager.IDesignerSerializationManager.CreateInstance(Type, ICollection, String, Boolean) Metoda

Definice

 virtual System::Object ^ System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.CreateInstance(Type ^ type, System::Collections::ICollection ^ arguments, System::String ^ name, bool addToContainer) = System::ComponentModel::Design::Serialization::IDesignerSerializationManager::CreateInstance;
object IDesignerSerializationManager.CreateInstance (Type type, System.Collections.ICollection arguments, string name, bool addToContainer);
abstract member System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.CreateInstance : Type * System.Collections.ICollection * string * bool -> obj
override this.System.ComponentModel.Design.Serialization.IDesignerSerializationManager.CreateInstance : Type * System.Collections.ICollection * string * bool -> obj
Function CreateInstance (type As Type, arguments As ICollection, name As String, addToContainer As Boolean) As Object Implements IDesignerSerializationManager.CreateInstance

Parametry

type
Type

Datový typ, který se má vytvořit.

arguments
ICollection

Argumenty, které se mají předat konstruktoru pro tento typ.

name
String

Název objektu. Tento název lze použít pro přístup k objektu později prostřednictvím GetInstance(String) . Pokud null je předán, objekt je stále vytvořen, ale není přístupný pomocí názvu.

addToContainer
Boolean

true pro přidání tohoto objektu do kontejneru návrhu. Objekt musí IComponent implementovat, aby to bylo efektní.

Návraty

Object

Nově vytvořená instance objektu.

Implementuje

Platí pro