GroupDescription.CustomSort Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví vlastní porovnávací metodu, která seřadí skupiny pomocí objektu, který implementuje IComparer .Gets or sets a custom comparer that sorts groups using an object that implements IComparer.

public:
 property System::Collections::IComparer ^ CustomSort { System::Collections::IComparer ^ get(); void set(System::Collections::IComparer ^ value); };
public System.Collections.IComparer CustomSort { get; set; }
member this.CustomSort : System.Collections.IComparer with get, set
Public Property CustomSort As IComparer

Hodnota vlastnosti

IComparer

Vlastní porovnávání, které seřadí skupiny pomocí objektu, který implementuje IComparer .A custom comparer that sorts groups using an object that implements IComparer.

Poznámky

Poznámka

Nastavení vlastního objektu porovnávače se zruší, dříve nastavené SortDescriptions .Setting the custom comparer object will clear previously set SortDescriptions.

Platí pro