GroupDescription.PropertyChanged Událost

Definice

Vyvolá se při změně hodnoty vlastnosti.Occurs when a property value changes.

protected:
 virtual event System::ComponentModel::PropertyChangedEventHandler ^ PropertyChanged;
protected virtual event System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
member this.PropertyChanged : System.ComponentModel.PropertyChangedEventHandler 
Protected Overridable Custom Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 
Protected Overridable Event PropertyChanged As PropertyChangedEventHandler 

Event Type

PropertyChangedEventHandler

Implementuje

Platí pro

Viz také