ICollectionView.CurrentItem Vlastnost

Definice

Získá aktuální položku v zobrazení.

public:
 property System::Object ^ CurrentItem { System::Object ^ get(); };
public object CurrentItem { get; }
member this.CurrentItem : obj
Public ReadOnly Property CurrentItem As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Aktuální položka zobrazení nebo null pokud neexistuje žádná aktuální položka.

Platí pro

Viz také