ICollectionView.MoveCurrentTo(Object) Metoda

Definice

Nastaví zadanou položku jako CurrentItem v zobrazení.Sets the specified item to be the CurrentItem in the view.

public:
 bool MoveCurrentTo(System::Object ^ item);
public bool MoveCurrentTo (object item);
abstract member MoveCurrentTo : obj -> bool
Public Function MoveCurrentTo (item As Object) As Boolean

Parametry

item
Object

Položka, která se má nastavit jako CurrentItem .The item to set as the CurrentItem.

Návraty

Boolean

trueCurrentItemje-li výsledek v zobrazení, v opačném případě false .true if the resulting CurrentItem is within the view; otherwise, false.

Platí pro

Viz také