MarshalByValueComponent.DesignMode Vlastnost

Definice

Načte hodnotu, která označuje, zda je komponenta aktuálně v režimu návrhu.Gets a value indicating whether the component is currently in design mode.

public:
 virtual property bool DesignMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public virtual bool DesignMode { get; }
member this.DesignMode : bool
Public Overridable ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true, zda je komponenta v režimu návrhu; v opačném případě false.true if the component is in design mode; otherwise, false.

Atributy

Poznámky

Pokud komponenta nemá lokalitu, tato metoda vždy vrátí false.If the component does not have a site, this method always returns false.

Platí pro

Viz také