CompositeActivator Delegát

Definice

Delegát, který umožňuje, aby byly instance částí a exportů k dispozici během složení.The delegate that allows instances of parts and exports to be accessed during composition.

public delegate System::Object ^ CompositeActivator(LifetimeContext ^ context, CompositionOperation ^ operation);
public delegate object CompositeActivator(LifetimeContext context, CompositionOperation operation);
type CompositeActivator = delegate of LifetimeContext * CompositionOperation -> obj
Public Delegate Function CompositeActivator(context As LifetimeContext, operation As CompositionOperation) As Object 

Parametry

context
LifetimeContext

Kontext, ve kterém se k části nebo exportu přistupovalo.The context in which the part or export is being accessed.

operation
CompositionOperation

Operace, v rámci které se aktivace objevuje.The operation within which the activation is occurring.

Návratová hodnota

Object

Aktivovaná součást nebo export.The activated part or export.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získává objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Platí pro