Console Console Console Console Class

Definice

Představuje standardní vstupní, výstupní a chybového datového proudu pro konzolové aplikace.Represents the standard input, output, and error streams for console applications. Tato třída nemůže dědit.This class cannot be inherited.

public ref class Console abstract sealed
public static class Console
type Console = class
Public Class Console
Dědičnost
ConsoleConsoleConsoleConsole

Příklady

Následující příklad ukazuje, jak přečíst data z a zapisovat data na standardní vstupní a výstupní datové proudy.The following example demonstrates how to read data from, and write data to, the standard input and output streams. Všimněte si, že je možné přesměrovat těchto datových proudů s použitím SetIn a SetOut metody.Note that these streams can be redirected by using the SetIn and SetOut methods.

using namespace System;

int main()
{
  Console::Write( L"Hello " );
  Console::WriteLine( L"World!" );
  Console::Write( L"Enter your name: " );
  String^ name = Console::ReadLine();
  Console::Write( L"Good day, " );
  Console::Write( name );
  Console::WriteLine( L"!" );
}
// The example displays output similar to the following:
//    Hello World!
//    Enter your name: James
//    Good day, James!
using System;

public class Example {
  public static void Main() 
  {
    Console.Write("Hello ");
    Console.WriteLine("World!");
    Console.Write("Enter your name: ");
    String name = Console.ReadLine();
    Console.Write("Good day, ");
    Console.Write(name);
    Console.WriteLine("!");
  }
}
// The example displays output similar to the following:
//    Hello World!
//    Enter your name: James
//    Good day, James!
Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
    Console.Write("Hello ")
    Console.WriteLine("World!")
    Console.Write("Enter your name: ")
    Dim name As String = Console.ReadLine()
    Console.Write("Good day, ")
    Console.Write(name)
    Console.WriteLine("!")
  End Sub
End Class 
' The example displays output similar to the following:
'    Hello World!
'    Enter your name: James
'    Good day, James!

Poznámky

Je konzola oknem operačního systému, kde budou uživatelé pracovat s operačním systémem nebo s založený na textu konzolovou aplikaci tak, že zadáte textový vstup pomocí klávesnice počítače a načtením textový výstup z terminálu počítače.The console is an operating system window where users interact with the operating system or with a text-based console application by entering text input through the computer keyboard, and by reading text output from the computer terminal. V operačním systému Windows, například konzole se nazývá okno příkazového řádku a přijímá příkazy zástupného kódu MS-DOS.For example, in the Windows operating system, the console is called the Command Prompt window and accepts MS-DOS commands. Console Třída poskytuje podpora na úrovni basic pro aplikace, které čtení znaků z a zápis znaků do konzoly.The Console class provides basic support for applications that read characters from, and write characters to, the console.

Informace o vývoji s Console naleznete v následujících částech:For information about developing with the Console class, see the following sections:

Vstupně-výstupní datové proudy konzolyConsole I/O Streams

Při spuštění aplikace konzoly, operační systém automaticky přiřadí tři vstupně-výstupních operací datové proudy konzoly: standardní vstup datového proudu, standardního výstupního datového proudu a výstupního datového proudu standardní chybu.When a console application starts, the operating system automatically associates three I/O streams with the console: standard input stream, standard output stream, and standard error output stream. Vaše aplikace může číst uživatelský vstup ze standardního vstupního proudu; zapsat normální data do standardního výstupního datového proudu; a zapisovat data chyby do výstupního datového proudu standardní chybu.Your application can read user input from the standard input stream; write normal data to the standard output stream; and write error data to the standard error output stream. Tyto datové proudy jsou uvedeny na vaši aplikaci ve formě hodnoty Console.In, Console.Out, a Console.Error vlastnosti.These streams are presented to your application as the values of the Console.In, Console.Out, and Console.Error properties.

Ve výchozím nastavení mají hodnotu In je vlastnost System.IO.TextReader objekt, který reprezentuje klávesnice a hodnoty Out a Error vlastnosti jsou System.IO.TextWriter objekty, které představují okna konzoly.By default, the value of the In property is a System.IO.TextReader object that represents the keyboard, and the values of the Out and Error properties are System.IO.TextWriter objects that represent a console window. Tyto vlastnosti však můžete nastavit pro datové proudy, které nereprezentují okna konzoly nebo klávesnice; Například můžete nastavit tyto vlastnosti do datových proudů, které představují soubory.However, you can set these properties to streams that do not represent the console window or keyboard; for example, you can set these properties to streams that represent files. Chcete-li přesměrovat standardní vstupní, standardní výstup nebo standardní chybový proud, zavolejte Console.SetIn, Console.SetOut, nebo Console.SetError metoda, v uvedeném pořadí.To redirect the standard input, standard output, or standard error stream, call the Console.SetIn, Console.SetOut, or Console.SetError method, respectively. Synchronizují se vstupně-výstupních operací, které používají tyto datové proudy, což znamená, že více vláken může číst nebo zapisovat do datových proudů.I/O operations that use these streams are synchronized, which means that multiple threads can read from, or write to, the streams. To znamená, že metody, které jsou obvykle asynchronní, jako například TextReader.ReadLineAsync, spustit synchronně, pokud objekt představuje datový proud konzoly.This means that methods that are ordinarily asynchronous, such as TextReader.ReadLineAsync, execute synchronously if the object represents a console stream.

Poznámka

Nepoužívejte Console třídy k zobrazení výstupu v bezobslužné aplikací, jako jsou aplikace serveru.Do not use the Console class to display output in unattended applications, such as server applications. Volání metody jako Console.Write a Console.WriteLine neprojeví v grafickém uživatelském rozhraní aplikace.Calls to methods such as Console.Write and Console.WriteLine have no effect in GUI applications.

Console členy třídy, které fungují normálně, když základního datového proudu se přesměruje do konzoly může vyvolat výjimku, pokud datový proud je, třeba do souboru přesměrování.Console class members that work normally when the underlying stream is directed to a console might throw an exception if the stream is redirected, for example, to a file. Aplikaci lze naprogramovat zachytit System.IO.IOException výjimky v případě přesměrování standardní datový proud.Program your application to catch System.IO.IOException exceptions if you redirect a standard stream. Můžete také použít IsOutputRedirected, IsInputRedirected, a IsErrorRedirected vlastnosti k určení, zda je před provedením operace, která vyvolá přesměrován standardní datový proud System.IO.IOException výjimky.You can also use the IsOutputRedirected, IsInputRedirected, and IsErrorRedirected properties to determine whether a standard stream is redirected before performing an operation that throws an System.IO.IOException exception.

Někdy je užitečné explicitně volat členy třídy objektů datového proudu, který je reprezentován In, Out, a Error vlastnosti.It is sometimes useful to explicitly call the members of the stream objects represented by the In, Out, and Error properties. Ve výchozím nastavení, například Console.ReadLine ze standardního vstupního proudu čte vstupní metody.For example, by default, the Console.ReadLine method reads input from the standard input stream. Podobně platí Console.WriteLine Metoda zapisuje data do standardního výstupního datového proudu a dat je následována výchozí řetězec ukončení řádku, což je zalomení řádku a odřádkování ("\r\n").Similarly, the Console.WriteLine method writes data to the standard output stream, and the data is followed by the default line termination string, which is a carriage return and line feed ("\r\n"). Ale Console třída neposkytuje odpovídající metody zapsat data do výstupního datového proudu standardní chybu nebo vlastnosti a změňte řetězec ukončení řádku pro data zapsaná do tohoto datového proudu.However, the Console class does not provide a corresponding method to write data to the standard error output stream, or a property to change the line termination string for data written to that stream.

Tento problém můžete vyřešit tak, že nastavíte TextWriter.NewLine vlastnost Out nebo Error vlastností do jiného řetězce ukončení řádku.You can solve this problem by setting the TextWriter.NewLine property of the Out or Error property to another line termination string. Například následující příkaz jazyka C# nastaví pro standardní chybový proud výstupní řetězec ukončení řádku dvě zalomení řádku a odřádkování pořadí:For example, the following C# statement sets the line termination string for the standard error output stream to two carriage return and line feed sequences:

Console.Error.NewLine = "\r\n\r\n";

Potom můžete explicitně zavolat WriteLine metoda objektu error výstupní datový proud, stejně jako v následující příkaz jazyka C#:You can then explicitly call the WriteLine method of the error output stream object, as in the following C# statement:

Console.Error.WriteLine();

Vyrovnávací paměť obrazovky a okno konzolyScreen Buffer and Console Window

Jsou dvě úzce související funkce konzoly vyrovnávací paměť obrazovky a okno konzoly.Two closely related features of the console are the screen buffer and the console window. Text je ve skutečnosti číst nebo do vlastní konzole datových proudů, ale zdá se být číst nebo do oblasti vlastněné konzoly jako vyrovnávací paměť obrazovky.Text is actually read from or written to streams owned by the console, but appear to be read from or written to an area owned by the console called the screen buffer. Vyrovnávací paměti zobrazení je atributem konzoly a jsou uspořádána jako obdélníkový mřížce řádků a sloupců, ve kterém každý průnik mřížky nebo buňky znaku mohou obsahovat znak.The screen buffer is an attribute of the console, and is organized as a rectangular grid of rows and columns where each grid intersection, or character cell, can contain a character. Každý znak má svůj vlastní barvu popředí a každá buňka znak má svůj vlastní barvu pozadí.Each character has its own foreground color, and each character cell has its own background color.

Vyrovnávací paměti zobrazení je zobrazit pomocí obdélníková oblast, volá se v okně konzoly.The screen buffer is viewed through a rectangular region called the console window. V okně konzoly se jiný atribut konzole; není konzoly samostatně, což je okno operačního systému.The console window is another attribute of the console; it is not the console itself, which is an operating system window. V okně konzoly je uspořádán do řádků a sloupců, je menší než nebo roven velikosti vyrovnávací paměti obrazovky a lze přesunout, chcete-li zobrazit různé oblasti základní vyrovnávací paměti zobrazení.The console window is arranged in rows and columns, is less than or equal to the size of the screen buffer, and can be moved to view different areas of the underlying screen buffer. Pokud vyrovnávací paměť obrazovky je větší než v okně konzoly, konzoly, v okně konzoly se můžete přesunout na oblast vyrovnávací paměti obrazovky automaticky zobrazí posuvníky.If the screen buffer is larger than the console window, the console automatically displays scroll bars so the console window can be repositioned over the screen buffer area.

Kurzor ukazuje pozici vyrovnávací paměti obrazovky, kde text aktuálně číst nebo zapisovat.A cursor indicates the screen buffer position where text is currently read or written. Kurzor může být skrytá nebo nastavena jako viditelná a je možné změnit výšku.The cursor can be hidden or made visible, and its height can be changed. Pokud je kurzor zobrazen, je automaticky přesunout pozice okna konzoly, proto kurzor je vždy v zobrazení.If the cursor is visible, the console window position is moved automatically so the cursor is always in view.

Počátek souřadnic buňky znaku ve vyrovnávací paměti obrazovky je levý horní roh a pozice kurzoru a v okně konzoly se měří vzhledem k tomuto původu.The origin for character cell coordinates in the screen buffer is the upper left corner, and the positions of the cursor and the console window are measured relative to that origin. Použijte k určení pozic; indexy od nuly To znamená specifikovat prvního řádku jako řádek 0 a nejvíce vlevo sloupec jako sloupec 0.Use zero-based indexes to specify positions; that is, specify the topmost row as row 0, and the leftmost column as column 0. Maximální hodnota pro indexy řádků a sloupců je Int16.MaxValue.The maximum value for the row and column indexes is Int16.MaxValue.

Podpora kódování Unicode pro konzoluUnicode Support for the Console

Obecně platí konzoly čte vstupní a zapíše výstup pomocí aktuální konzoly znakovou stránku, která definuje národní prostředí systému ve výchozím nastavení.In general, the console reads input and writes output by using the current console code page, which the system locale defines by default. Znaková stránka může zpracovávat pouze podmnožinu dostupných znaky Unicode, tak pokud se pokusíte zobrazení znaky, které nejsou namapované konkrétní znaková stránka konzoly nebudou moct zobrazit všechny znaky nebo je reprezentovat.A code page can handle only a subset of available Unicode characters, so if you try to display characters that are not mapped by a particular code page, the console won't be able to display all characters or represent them accurately. Následující příklad ukazuje tento problém.The following example illustrates this problem. Pokusí se zobrazí znaky z U + 0410 cyrilici do U + 044F do konzoly.It tries to display the characters of the Cyrillic alphabet from U+0410 to U+044F to the console. Při spuštění v příkladu v systému, která používá znakovou stránku konzoly 437, každý znak je nahrazena otazník (?), protože znaků v znakové stránce 437 nemapovaly cyrilice znaků.If you run the example on a system that uses console code page 437, each character is replaced by a question mark (?), because Cyrillic characters do not map to the characters in code page 437.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   // Create a Char array for the modern Cyrillic alphabet, 
   // from U+0410 to U+044F.
   int nChars = 0x044F - 0x0410 + 1;
   char[] chars = new char[nChars];
   ushort codePoint = 0x0410;
   for (int ctr = 0; ctr < chars.Length; ctr++) {
    chars[ctr] = Convert.ToChar(codePoint);
    codePoint++;
   }  
     
   Console.WriteLine("Current code page: {0}\n", 
            Console.OutputEncoding.CodePage);
   // Display the characters.
   foreach (var ch in chars) {
     Console.Write("{0} ", ch);
     if (Console.CursorLeft >= 70) 
      Console.WriteLine();
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  Current code page: 437
//  
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
//  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Module Example
  Public Sub Main()
   ' Create a Char array for the modern Cyrillic alphabet, 
   ' from U+0410 to U+044F.
   Dim nChars As Integer = &h44F - &h0410
   Dim chars(nChars) As Char
   Dim codePoint As UInt16 = &h0410
   For ctr As Integer = 0 To chars.Length - 1
    chars(ctr) = ChrW(codePoint)
    codePoint += CType(1, UShort)
   Next  
     
   Console.WriteLine("Current code page: {0}", 
            Console.OutputEncoding.CodePage)
   Console.WriteLine()
   ' Display the characters.
   For Each ch In chars
     Console.Write("{0} ", ch)
     If Console.CursorLeft >= 70 Then Console.WriteLine()
   Next
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'    Current code page: 437
'    
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
'    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Kromě podpory znakové stránky Console třída podporuje kódování UTF-8 UTF8Encoding třídy.In addition to supporting code pages, the Console class supports UTF-8 encoding with the UTF8Encoding class. Od verze rozhraní .NET Framework 4.5 Console třída také podporuje kódování UTF-16 UnicodeEncoding třídy.Beginning with the .NET Framework 4.5, the Console class also supports UTF-16 encoding with the UnicodeEncoding class. Chcete-li zobrazit znaky Unicode do konzoly.To display Unicode characters to the console. můžete nastavit OutputEncoding vlastnost buď UTF8Encoding nebo UnicodeEncoding.you set the OutputEncoding property to either UTF8Encoding or UnicodeEncoding.

Podpora pro znaky znakové sady Unicode vyžaduje kodér rozpoznávat určitý znak kódování Unicode a také vyžaduje písmo, které má glyfy potřebné pro vykreslení tohoto znaku.Support for Unicode characters requires the encoder to recognize a particular Unicode character, and also requires a font that has the glyphs needed to render that character. Zobrazíte úspěšně znaky Unicode do konzoly, musí být nastavena písmu konzoly bez rastrové nebo písmo TrueType například Consolas nebo Arial konzoly.To successfully display Unicode characters to the console, the console font must be set to a non-raster or TrueType font such as Consolas or Lucida Console. Následující příklad ukazuje, jak můžete programově změnit písmo rastrová písma Arial konzoly.The following example shows how you can programmatically change the font from a raster font to Lucida Console.

using System;
using System.Runtime.InteropServices;

public class Example
{
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  static extern IntPtr GetStdHandle(int nStdHandle);

  [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
  static extern bool GetCurrentConsoleFontEx(
     IntPtr consoleOutput, 
     bool maximumWindow,
     ref CONSOLE_FONT_INFO_EX lpConsoleCurrentFontEx);
     
  [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  static extern bool SetCurrentConsoleFontEx(
     IntPtr consoleOutput, 
     bool maximumWindow,
     CONSOLE_FONT_INFO_EX consoleCurrentFontEx);
  
  private const int STD_OUTPUT_HANDLE = -11;
  private const int TMPF_TRUETYPE = 4;
  private const int LF_FACESIZE = 32;
  private static IntPtr INVALID_HANDLE_VALUE = new IntPtr(-1);
  
  public static unsafe void Main()
  {
   string fontName = "Lucida Console";
   IntPtr hnd = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
   if (hnd != INVALID_HANDLE_VALUE) {
     CONSOLE_FONT_INFO_EX info = new CONSOLE_FONT_INFO_EX();
     info.cbSize = (uint) Marshal.SizeOf(info);
     bool tt = false;
     // First determine whether there's already a TrueType font.
     if (GetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, ref info)) {
      tt = (info.FontFamily & TMPF_TRUETYPE) == TMPF_TRUETYPE;
      if (tt) {
        Console.WriteLine("The console already is using a TrueType font.");
        return;
      }
      // Set console font to Lucida Console.
      CONSOLE_FONT_INFO_EX newInfo = new CONSOLE_FONT_INFO_EX();
      newInfo.cbSize = (uint) Marshal.SizeOf(newInfo);     
      newInfo.FontFamily = TMPF_TRUETYPE;
      IntPtr ptr = new IntPtr(newInfo.FaceName);
      Marshal.Copy(fontName.ToCharArray(), 0, ptr, fontName.Length);
      // Get some settings from current font.
      newInfo.dwFontSize = new COORD(info.dwFontSize.X, info.dwFontSize.Y);
      newInfo.FontWeight = info.FontWeight;
      SetCurrentConsoleFontEx(hnd, false, newInfo);
     }
   }  
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal struct COORD
  {
   internal short X;
   internal short Y;
   
   internal COORD(short x, short y)
   {
     X = x;
     Y = y;
   }
  }
 
  [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
  internal unsafe struct CONSOLE_FONT_INFO_EX 
  {
   internal uint cbSize;
   internal uint nFont;
   internal COORD dwFontSize;
   internal int FontFamily;
   internal int FontWeight;
   internal fixed char FaceName[LF_FACESIZE];
  } 
}
Imports System.Runtime.InteropServices

Public Module Example
  ' <DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)>
  Private Declare Function GetStdHandle Lib "Kernel32" (
          nStdHandle As Integer) As IntPtr

  ' [DllImport("kernel32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
  Private Declare Function GetCurrentConsoleFontEx Lib "Kernel32" ( 
          consoleOutput As IntPtr, 
          maximumWindow As Boolean,
          ByRef lpConsoleCurrentFontEx As CONSOLE_FONT_INFO_EX) As Boolean
     
  ' [DllImport("kernel32.dll", SetLastError = true)]
  Private Declare Function SetCurrentConsoleFontEx Lib "Kernel32"(
          consoleOutput As IntPtr, 
          maximumWindow As Boolean,
          consoleCurrentFontEx As CONSOLE_FONT_INFO_EX) As Boolean
  
  Private Const STD_OUTPUT_HANDLE As Integer = -11
  Private Const TMPF_TRUETYPE As Integer = 4
  Private Const LF_FACESIZE As Integer= 32
  Private INVALID_HANDLE_VALUE As IntPtr = New IntPtr(-1)
  
  Public Sub Main()
   Dim fontName As String = "Lucida Console"
   Dim hnd As IntPtr = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE)
   If hnd <> INVALID_HANDLE_VALUE Then
     Dim info AS CONSOLE_FONT_INFO_EX = New CONSOLE_FONT_INFO_EX()
     info.cbSize = CUInt(Marshal.SizeOf(info))
     Dim tt As Boolean = False
     ' First determine whether there's already a TrueType font.
     If GetCurrentConsoleFontEx(hnd, False, info) Then
      tt = (info.FontFamily And TMPF_TRUETYPE) = TMPF_TRUETYPE
      If tt Then
        Console.WriteLine("The console already is using a TrueType font.")
        Return
      End If
      ' Set console font to Lucida Console.
      Dim newInfo As CONSOLE_FONT_INFO_EX = New CONSOLE_FONT_INFO_EX()
      newInfo.cbSize = CUInt(Marshal.SizeOf(newInfo))     
      newInfo.FontFamily = TMPF_TRUETYPE
      newInfo.FaceName = fontName
      ' Get some settings from current font.
      newInfo.dwFontSize = New COORD(info.dwFontSize.X, info.dwFontSize.Y)
      newInfo.FontWeight = info.FontWeight
      SetCurrentConsoleFontEx(hnd, False, newInfo)
     End If
   End If  
  End Sub
 
  <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> Friend Structure COORD
   Friend X As Short
   Friend Y As Short
   
   Friend Sub New(x As Short, y As Short)
     Me.X = x
     Me.Y = y
   End Sub
  End Structure
 
  <StructLayout(LayoutKind.Sequential, CharSet := CharSet.Unicode)> Friend Structure CONSOLE_FONT_INFO_EX 
   Friend cbSize As UInteger
   Friend nFont As UInteger
   Friend dwFontSize As COORD
   Friend FontFamily As Integer
   Friend FontWeight As Integer
   <MarshalAs(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst := 32)> Friend FaceName As String
  End Structure 
End Module

Písma TrueType však můžete zobrazit pouze podmnožinu glyphs.However, TrueType fonts can display only a subset of glyphs. Například konzoly Arial písmo zobrazí pouze 643 přibližně dosahovat 64 000 dostupné znaků z U + 0021 U + FB02.For example, the Lucida Console font displays only 643 of the approximately 64,000 available characters from U+0021 to U+FB02. Pokud chcete zobrazit, které znaky zvolené písmo podporuje, otevřete písma apletu ovládacího panelu, vyberte vyhledat znak možnost a zvolte písmo, jejichž znakovou sadu, kterou chcete podívejte se Písmo seznam Mapa znaků okna.To see which characters a particular font supports, open the Fonts applet in Control Panel, choose the Find a character option, and choose the font whose character set you'd like to examine in the Font list of the Character Map window.

Windows používá propojování písma k zobrazení glyfů, které nejsou ve zvolené písmo k dispozici.Windows uses font linking to display glyphs that are not available in a particular font. Informace o propojování písma k zobrazení dalších znakových sad najdete v tématu globalizace krok za krokem: Písma.For information about font linking to display additional character sets, see Globalization Step-by-Step: Fonts. Propojené písma jsou definovány v podklíči registru HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink.Linked fonts are defined in the HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink subkey of the registry. Každé položky přidružené k tento podklíč odpovídá název základního písma a její hodnota je pole řetězců, který definuje soubory písem a písem, které jsou propojeny s základního písma.Each entry associated with this subkey corresponds to the name of a base font, and its value is a string array that defines the font files and the fonts that are linked to the base font. Každý člen pole definuje propojené písma a má podobu -souboru název písma,název písma.Each member of the array defines a linked font and takes the form font-file-name,font-name. Následující příklad ukazuje, jak můžete prostřednictvím kódu programu definovat propojené písma s názvem SimSun naleznete v souboru písma s názvem simsun.ttc, který zobrazí zjednodušená Han znaky.The following example illustrates how you can programmatically define a linked font named SimSun found in a font file named simsun.ttc that displays Simplified Han characters.

using Microsoft.Win32;
using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string valueName = "Lucida Console";
   string newFont = "simsun.ttc,SimSun";
   string[] fonts = null;
   RegistryValueKind kind = 0; 
   bool toAdd;
   
   RegistryKey key = Registry.LocalMachine.OpenSubKey( 
         @"Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink", 
         true);
   if (key == null) {
     Console.WriteLine("Font linking is not enabled.");
   }
   else {
     // Determine if the font is a base font.
     string[] names = key.GetValueNames();
     if (Array.Exists(names, s => s.Equals(valueName, 
                   StringComparison.OrdinalIgnoreCase))) {
      // Get the value's type.
      kind = key.GetValueKind(valueName);

      // Type should be RegistryValueKind.MultiString, but we can't be sure.
      switch (kind) {
        case RegistryValueKind.String:
         fonts = new string[] { (string) key.GetValue(valueName) };
         break;  
        case RegistryValueKind.MultiString:
         fonts = (string[]) key.GetValue(valueName);
         break;
        case RegistryValueKind.None:
         // Do nothing.
         fonts = new string[] { };
         break;
      } 
      // Determine whether SimSun is a linked font.
      if (Array.FindIndex(fonts, s =>s.IndexOf("SimSun", 
                    StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >=0) >= 0) {
        Console.WriteLine("Font is already linked.");
        toAdd = false;
      }
      else {
        // Font is not a linked font.
        toAdd = true;
      }
     }
     else {
      // Font is not a base font.
      toAdd = true;
      fonts = new string[] { };
     }

     if (toAdd) { 
      Array.Resize(ref fonts, fonts.Length + 1);
      fonts[fonts.GetUpperBound(0)] = newFont;
      // Change REG_SZ to REG_MULTI_SZ.
      if (kind == RegistryValueKind.String)
        key.DeleteValue(valueName, false);

      key.SetValue(valueName, fonts, RegistryValueKind.MultiString);
      Console.WriteLine("SimSun added to the list of linked fonts.");
     }           
   }
   
   if (key != null) key.Close();
  }
}
Imports Microsoft.Win32

Module Example
  Public Sub Main()
   Dim valueName As String = "Lucida Console"
   Dim newFont As String = "simsun.ttc,SimSun"
   Dim fonts() As String = Nothing
   Dim kind As RegistryValueKind 
   Dim toAdd As Boolean
   
   Dim key As RegistryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey( 
         "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink", 
         True)
   If key Is Nothing Then
     Console.WriteLine("Font linking is not enabled.")
   Else
     ' Determine if the font is a base font.
     Dim names() As String = key.GetValueNames()
     If Array.Exists(names, Function(s) s.Equals(valueName, 
                           StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
      ' Get the value's type.
      kind = key.GetValueKind(valueName)

      ' Type should be RegistryValueKind.MultiString, but we can't be sure.
      Select Case kind
        Case RegistryValueKind.String
         fonts = { CStr(key.GetValue(valueName)) }  
        Case RegistryValueKind.MultiString
         fonts = CType(key.GetValue(valueName), String())
        Case RegistryValueKind.None
         ' Do nothing.
         fonts = { }
      End Select 
      ' Determine whether SimSun is a linked font.
      If Array.FindIndex(fonts, Function(s) s.IndexOf("SimSun", 
                   StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >=0) >= 0 Then
        Console.WriteLine("Font is already linked.")
        toAdd = False
      Else
        ' Font is not a linked font.
        toAdd = True
      End If
     Else
      ' Font is not a base font.
      toAdd = True
      fonts = { }
     End If

     If toAdd Then 
      Array.Resize(fonts, fonts.Length + 1)
      fonts(fonts.GetUpperBound(0)) = newFont
      ' Change REG_SZ to REG_MULTI_SZ.
      If kind = RegistryValueKind.String Then
        key.DeleteValue(valueName, False)
      End If
      key.SetValue(valueName, fonts, RegistryValueKind.MultiString)
      Console.WriteLine("SimSun added to the list of linked fonts.")
     End If           
   End If
   
   If key IsNot Nothing Then key.Close()
  End Sub
End Module

Podpora kódování Unicode pro konzolu má následující omezení:Unicode support for the console has the following limitations:

 • Kódování UTF-32 není podporováno.UTF-32 encoding is not supported. Jediný podporovaný Unicode se kódování UTF-8 a UTF-16, které jsou reprezentovány UTF8Encoding a UnicodeEncoding třídy, v uvedeném pořadí.The only supported Unicode encodings are UTF-8 and UTF-16, which are represented by the UTF8Encoding and UnicodeEncoding classes, respectively.

 • Obousměrné výstup není podporován.Bidirectional output is not supported.

 • Zobrazení znaky mimo základní vícejazyčné roviny (to znamená, o náhradních párech) není podporována, i když jsou definovány v souboru propojené písma.Display of characters outside the Basic Multilingual Plane (that is, of surrogate pairs) is not supported, even if they are defined in a linked font file.

 • Zobrazení znaků ve složitých skriptech se nepodporuje.Display of characters in complex scripts is not supported.

 • Kombinování sekvence znaků (to znamená, znaky, které se skládají z základní znakové a jeden nebo více znaků kombinování) se zobrazují jako jednotlivé znaky.Combining character sequences (that is, characters that consist of a base character and one or more combining characters) are displayed as separate characters. Chcete-li toto omezení obejít, můžete normalizovat řetězec, který se zobrazí při volání String.Normalize metoda před odesláním výstup do konzoly.To work around this limitation, you can normalize the string to be displayed by calling the String.Normalize method before sending output to the console. V následujícím příkladu, řetězec, který obsahuje znak kombinování sekvencování U + 0061 U + 0308 jako dva znaky před normalizovat řetězce výstupu a jako jeden znak po zobrazí v konzole String.Normalize metoda je volána.In the following example, a string that contains the combining character sequence U+0061 U+0308 is displayed to the console as two characters before the output string is normalized, and as a single character after the String.Normalize method is called.

  using System;
  using System.IO;
  
  public class Example
  {
    public static void Main()
    {
     char[] chars = { '\u0061', '\u0308' };
    
     string combining = new String(chars);
     Console.WriteLine(combining);
     
     combining = combining.Normalize();
     Console.WriteLine(combining);
    }
  }
  // The example displays the following output:
  //    a"
  //    ä
  
  Module Example
    Public Sub Main()
     Dim chars() As Char = { ChrW(&h0061), ChrW(&h0308) }
    
     Dim combining As String = New String(chars)
     Console.WriteLine(combining)
     
     combining = combining.Normalize()
     Console.WriteLine(combining)
    End Sub
  End Module
  ' The example displays the following output:
  '    a"
  '    ä
  

  Všimněte si, že normalizace životaschopné řešení pouze v případě, že posloupnosti znaků Unicode standard pro znak, který obsahuje předem složené formulář, který odpovídá konkrétní combining.Note that normalization is a viable solution only if the Unicode standard for the character includes a pre-composed form that corresponds to a particular combining character sequence.

 • Pokud písmo poskytuje piktogram na bod kódu v oblasti soukromé použití, zobrazí se piktogram.If a font provides a glyph for a code point in the private use area, that glyph will be displayed. Ale protože znaky v oblasti soukromé použití jsou specifické pro aplikace, nemusí být očekávaná glyfů.However, because characters in the private use area are application-specific, this may not be the expected glyph.

Následující příklad zobrazuje rozsahu znaků sady Unicode do konzoly.The following example displays a range of Unicode characters to the console. V příkladu přijímá tři parametry příkazového řádku: začátek rozsahu, který chcete zobrazit, konec rozsahu zobrazení a jestli se má použít aktuální konzole pro kódování (false) nebo kódování UTF-16 (true).The example accepts three command-line parameters: the start of the range to display, the end of the range to display, and whether to use the current console encoding (false) or UTF-16 encoding (true). Předpokládá, že konzoly používá písmo TrueType.It assumes that the console is using a TrueType font.

using System;
using System.IO;
using System.Globalization;
using System.Text;

public static class DisplayChars
{
  private static void Main(string[] args)
  {
   uint rangeStart = 0;
   uint rangeEnd = 0;
   bool setOutputEncodingToUnicode = true;
   // Get the current encoding so we can restore it.
   Encoding originalOutputEncoding = Console.OutputEncoding;

  	try
  	{
     switch(args.Length)
     {
      case 2:
        rangeStart = uint.Parse(args[0], NumberStyles.HexNumber);
        rangeEnd = uint.Parse(args[1], NumberStyles.HexNumber);
        setOutputEncodingToUnicode = true;
        break;
      case 3:
        if (! uint.TryParse(args[0], NumberStyles.HexNumber, null, out rangeStart))
         throw new ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args[0]));
        
        if (!uint.TryParse(args[1], NumberStyles.HexNumber, null, out rangeEnd))
         throw new ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args[1]));
        
        bool.TryParse(args[2], out setOutputEncodingToUnicode);
        break;
      default:
        Console.WriteLine("Usage: {0} <{1}> <{2}> [{3}]", 
                 Environment.GetCommandLineArgs()[0], 
                 "startingCodePointInHex", 
                 "endingCodePointInHex", 
                 "<setOutputEncodingToUnicode?{true|false, default:false}>");
        return;
     }
  
     if (setOutputEncodingToUnicode) {
      // This won't work before .NET Framework 4.5.
      try {
        // Set encoding using endianness of this system.
        // We're interested in displaying individual Char objects, so 
        // we don't want a Unicode BOM or exceptions to be thrown on
        // invalid Char values.
        Console.OutputEncoding = new UnicodeEncoding(! BitConverter.IsLittleEndian, false); 
        Console.WriteLine("\nOutput encoding set to UTF-16");
      }
      catch (IOException) {
        Console.OutputEncoding = new UTF8Encoding();
        Console.WriteLine("Output encoding set to UTF-8");
      }
     }
     else {
      Console.WriteLine("The console encoding is {0} (code page {1})", 
               Console.OutputEncoding.EncodingName,
               Console.OutputEncoding.CodePage);
     }
     DisplayRange(rangeStart, rangeEnd);
   }
   catch (ArgumentException ex) {
     Console.WriteLine(ex.Message);
   }
   finally {
     // Restore console environment.
     Console.OutputEncoding = originalOutputEncoding;
   }
  }

  public static void DisplayRange(uint start, uint end)
  {
   const uint upperRange = 0x10FFFF;
   const uint surrogateStart = 0xD800;
   const uint surrogateEnd = 0xDFFF;
    
   if (end <= start) {
     uint t = start;
     start = end;
     end = t;
   }

   // Check whether the start or end range is outside of last plane.
   if (start > upperRange)
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{1:X5})",
                          start, upperRange));                  
   if (end > upperRange)
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{0:X5})",
                          end, upperRange));

   // Since we're using 21-bit code points, we can't use U+D800 to U+DFFF.
   if ((start < surrogateStart & end > surrogateStart) || (start >= surrogateStart & start <= surrogateEnd ))
     throw new ArgumentException(String.Format("0x{0:X5}-0x{1:X5} includes the surrogate pair range 0x{2:X5}-0x{3:X5}", 
                          start, end, surrogateStart, surrogateEnd));     
   uint last = RoundUpToMultipleOf(0x10, end);
   uint first = RoundDownToMultipleOf(0x10, start);

   uint rows = (last - first) / 0x10;

   for (uint r = 0; r < rows; ++r) {
     // Display the row header.
     Console.Write("{0:x5} ", first + 0x10 * r);

     for (uint c = 0; c < 0x10; ++c) {
      uint cur = (first + 0x10 * r + c);
      if (cur < start) {
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
      }
      else if (end < cur) {
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
      }
      else {
        // the cast to int is safe, since we know that val <= upperRange.
        String chars = Char.ConvertFromUtf32( (int) cur);
        // Display a space for code points that are not valid characters.
        if (CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars[0]) == 
                        UnicodeCategory.OtherNotAssigned)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        // Display a space for code points in the private use area.
        else if (CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars[0]) ==
                       UnicodeCategory.PrivateUse)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        // Is surrogate pair a valid character?
        // Note that the console will interpret the high and low surrogate
        // as separate (and unrecognizable) characters.
        else if (chars.Length > 1 && CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars, 0) == 
                      UnicodeCategory.OtherNotAssigned)
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(0x20));
        else
         Console.Write(" {0} ", chars); 
      }
      
      switch (c) {
        case 3: case 11:
         Console.Write("-");
         break;
        case 7:
         Console.Write("--");
         break;
      }
     }

     Console.WriteLine();
     if (0 < r && r % 0x10 == 0)
      Console.WriteLine();
   }
  }

  private static uint RoundUpToMultipleOf(uint b, uint u)
  {
   return RoundDownToMultipleOf(b, u) + b;
  }

  private static uint RoundDownToMultipleOf(uint b, uint u)
  {
   return u - (u % b);
  }
}
// If the example is run with the command line
//    DisplayChars 0400 04FF true
// the example displays the Cyrillic character set as follows:
//    Output encoding set to UTF-16
//    00400 Ѐ Ё Ђ Ѓ - Є Ѕ І Ї -- Ј Љ Њ Ћ - Ќ Ѝ Ў Џ
//    00410 А Б В Г - Д Е Ж З -- И Й К Л - М Н О П
//    00420 Р С Т У - Ф Х Ц Ч -- Ш Щ Ъ Ы - Ь Э Ю Я
//    00430 а б в г - д е ж з -- и й к л - м н о п
//    00440 р с т у - ф х ц ч -- ш щ ъ ы - ь э ю я
//    00450 ѐ ё ђ ѓ - є ѕ і ї -- ј љ њ ћ - ќ ѝ ў џ
//    00460 Ѡ ѡ Ѣ ѣ - Ѥ ѥ Ѧ ѧ -- Ѩ ѩ Ѫ ѫ - Ѭ ѭ Ѯ ѯ
//    00470 Ѱ ѱ Ѳ ѳ - Ѵ ѵ Ѷ ѷ -- Ѹ ѹ Ѻ ѻ - Ѽ ѽ Ѿ ѿ
//    00480 Ҁ ҁ ҂ ҃ - ҄ ҅ ҆ ҇ -- ҈ ҉ Ҋ ҋ - Ҍ ҍ Ҏ ҏ
//    00490 Ґ ґ Ғ ғ - Ҕ ҕ Җ җ -- Ҙ ҙ Қ қ - Ҝ ҝ Ҟ ҟ
//    004a0 Ҡ ҡ Ң ң - Ҥ ҥ Ҧ ҧ -- Ҩ ҩ Ҫ ҫ - Ҭ ҭ Ү ү
//    004b0 Ұ ұ Ҳ ҳ - Ҵ ҵ Ҷ ҷ -- Ҹ ҹ Һ һ - Ҽ ҽ Ҿ ҿ
//    004c0 Ӏ Ӂ ӂ Ӄ - ӄ Ӆ ӆ Ӈ -- ӈ Ӊ ӊ Ӌ - ӌ Ӎ ӎ ӏ
//    004d0 Ӑ ӑ Ӓ ӓ - Ӕ ӕ Ӗ ӗ -- Ә ә Ӛ ӛ - Ӝ ӝ Ӟ ӟ
//    004e0 Ӡ ӡ Ӣ ӣ - Ӥ ӥ Ӧ ӧ -- Ө ө Ӫ ӫ - Ӭ ӭ Ӯ ӯ
//    004f0 Ӱ ӱ Ӳ ӳ - Ӵ ӵ Ӷ ӷ -- Ӹ ӹ Ӻ ӻ - Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Imports System
Imports System.IO
Imports System.Globalization
Imports System.Text

Public Module DisplayChars
  Public Sub Main(args() As String)
   Dim rangeStart As UInteger = 0
   Dim rangeEnd As UInteger = 0
   Dim setOutputEncodingToUnicode As Boolean = True
   ' Get the current encoding so we can restore it.
   Dim originalOutputEncoding As Encoding = Console.OutputEncoding

  	Try
     Select Case args.Length
      Case 2
        rangeStart = UInt32.Parse(args(0), NumberStyles.HexNumber)
        rangeEnd = UInt32.Parse(args(1), NumberStyles.HexNumber)
        setOutputEncodingToUnicode = True
      Case 3
        If Not UInt32.TryParse(args(0), NumberStyles.HexNumber, Nothing, rangeStart) Then
         Throw New ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args(0)))
        End If
        
        If Not UInt32.TryParse(args(1), NumberStyles.HexNumber, Nothing, rangeEnd) Then
         Throw New ArgumentException(String.Format("{0} is not a valid hexadecimal number.", args(1)))
        End If
        
        Boolean.TryParse(args(2), setOutputEncodingToUnicode)
      Case Else
        Console.WriteLine("Usage: {0} <{1}> <{2}> [{3}]", 
                 Environment.GetCommandLineArgs()(0), 
                 "startingCodePointInHex", 
                 "endingCodePointInHex", 
                 "<setOutputEncodingToUnicode?{true|false, default:false}>")
        Exit Sub
     End Select
  
     If setOutputEncodingToUnicode Then
      ' This won't work before .NET Framework 4.5.
      Try 
        ' Set encoding Imports endianness of this system.
        ' We're interested in displaying individual Char objects, so 
        ' we don't want a Unicode BOM or exceptions to be thrown on
        ' invalid Char values.
        Console.OutputEncoding = New UnicodeEncoding(Not BitConverter.IsLittleEndian, False) 
        Console.WriteLine("{0}Output encoding set to UTF-16", vbCrLf)
      Catch e As IOException
        Console.OutputEncoding = New UTF8Encoding()
        Console.WriteLine("Output encoding set to UTF-8")
      End Try
     Else
      Console.WriteLine("The console encoding is {0} (code page {1})", 
               Console.OutputEncoding.EncodingName,
               Console.OutputEncoding.CodePage)
     End If
     DisplayRange(rangeStart, rangeEnd)
   Catch ex As ArgumentException
     Console.WriteLine(ex.Message)
   Finally
     ' Restore console environment.
     Console.OutputEncoding = originalOutputEncoding
   End Try
  End Sub

  Public Sub DisplayRange(rangeStart As UInteger, rangeEnd As UInteger)
   Const upperRange As UInteger = &h10FFFF
   Const surrogateStart As UInteger = &hD800
   Const surrogateEnd As UInteger = &hDFFF
    
   If rangeEnd <= rangeStart Then
     Dim t As UInteger = rangeStart
     rangeStart = rangeEnd
     rangeEnd = t
   End If

   ' Check whether the start or end range is outside of last plane.
   If rangeStart > upperRange Then
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{1:X5})",
                          rangeStart, upperRange))                  
   End If
   If rangeEnd > upperRange Then
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5} is outside the upper range of Unicode code points (0x{0:X5})",
                          rangeEnd, upperRange))
   End If
   ' Since we're using 21-bit code points, we can't use U+D800 to U+DFFF.
   If (rangeStart < surrogateStart And rangeEnd > surrogateStart) OrElse (rangeStart >= surrogateStart And rangeStart <= surrogateEnd )
     Throw New ArgumentException(String.Format("0x{0:X5}-0x{1:X5} includes the surrogate pair range 0x{2:X5}-0x{3:X5}", 
                          rangeStart, rangeEnd, surrogateStart, surrogateEnd))     
   End If
   
   Dim last As UInteger = RoundUpToMultipleOf(&h10, rangeEnd)
   Dim first As UInteger = RoundDownToMultipleOf(&h10, rangeStart)

   Dim rows As UInteger = (last - first) \ &h10

   For r As UInteger = 0 To rows - 1
     ' Display the row header.
     Console.Write("{0:x5} ", first + &h10 * r)

     For c As UInteger = 1 To &h10
      Dim cur As UInteger = first + &h10 * r + c
      If cur < rangeStart Then
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
      Else If rangeEnd < cur Then
        Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
      Else 
        ' the cast to int is safe, since we know that val <= upperRange.
        Dim chars As String = Char.ConvertFromUtf32(CInt(cur))
        ' Display a space for code points that are not valid characters.
        If CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars(0)) = 
                  UnicodeCategory.OtherNotAssigned Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        ' Display a space for code points in the private use area.
        Else If CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars(0)) =
                    UnicodeCategory.PrivateUse Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        ' Is surrogate pair a valid character?
        ' Note that the console will interpret the high and low surrogate
        ' as separate (and unrecognizable) characters.
        Else If chars.Length > 1 AndAlso CharUnicodeInfo.GetUnicodeCategory(chars, 0) = 
                      UnicodeCategory.OtherNotAssigned Then
         Console.Write(" {0} ", Convert.ToChar(&h20))
        Else
         Console.Write(" {0} ", chars) 
        End If  
      End If
      
      Select Case c
        Case 3, 11
         Console.Write("-")
        Case 7
         Console.Write("--")
      End Select
     Next

     Console.WriteLine()
     If 0 < r AndAlso r Mod &h10 = 0
      Console.WriteLine()
     End If
   Next
  End Sub

  Private Function RoundUpToMultipleOf(b As UInteger, u As UInteger) As UInteger
   Return RoundDownToMultipleOf(b, u) + b
  End Function

  Private Function RoundDownToMultipleOf(b As UInteger, u As UInteger) As UInteger
   Return u - (u Mod b)
  End Function
End Module
' If the example is run with the command line
'    DisplayChars 0400 04FF true
' the example displays the Cyrillic character set as follows:
'    Output encoding set to UTF-16
'    00400 Ѐ Ё Ђ Ѓ - Є Ѕ І Ї -- Ј Љ Њ Ћ - Ќ Ѝ Ў Џ
'    00410 А Б В Г - Д Е Ж З -- И Й К Л - М Н О П
'    00420 Р С Т У - Ф Х Ц Ч -- Ш Щ Ъ Ы - Ь Э Ю Я
'    00430 а б в г - д е ж з -- и й к л - м н о п
'    00440 р с т у - ф х ц ч -- ш щ ъ ы - ь э ю я
'    00450 ѐ ё ђ ѓ - є ѕ і ї -- ј љ њ ћ - ќ ѝ ў џ
'    00460 Ѡ ѡ Ѣ ѣ - Ѥ ѥ Ѧ ѧ -- Ѩ ѩ Ѫ ѫ - Ѭ ѭ Ѯ ѯ
'    00470 Ѱ ѱ Ѳ ѳ - Ѵ ѵ Ѷ ѷ -- Ѹ ѹ Ѻ ѻ - Ѽ ѽ Ѿ ѿ
'    00480 Ҁ ҁ ҂ ҃ - ҄ ҅ ҆ ҇ -- ҈ ҉ Ҋ ҋ - Ҍ ҍ Ҏ ҏ
'    00490 Ґ ґ Ғ ғ - Ҕ ҕ Җ җ -- Ҙ ҙ Қ қ - Ҝ ҝ Ҟ ҟ
'    004a0 Ҡ ҡ Ң ң - Ҥ ҥ Ҧ ҧ -- Ҩ ҩ Ҫ ҫ - Ҭ ҭ Ү ү
'    004b0 Ұ ұ Ҳ ҳ - Ҵ ҵ Ҷ ҷ -- Ҹ ҹ Һ һ - Ҽ ҽ Ҿ ҿ
'    004c0 Ӏ Ӂ ӂ Ӄ - ӄ Ӆ ӆ Ӈ -- ӈ Ӊ ӊ Ӌ - ӌ Ӎ ӎ ӏ
'    004d0 Ӑ ӑ Ӓ ӓ - Ӕ ӕ Ӗ ӗ -- Ә ә Ӛ ӛ - Ӝ ӝ Ӟ ӟ
'    004e0 Ӡ ӡ Ӣ ӣ - Ӥ ӥ Ӧ ӧ -- Ө ө Ӫ ӫ - Ӭ ӭ Ӯ ӯ
'    004f0 Ӱ ӱ Ӳ ӳ - Ӵ ӵ Ӷ ӷ -- Ӹ ӹ Ӻ ӻ - Ӽ ӽ Ӿ ӿ

Běžné operaceCommon Operations

Console Třída obsahuje následující dvě metody pro vstup konzoly čtení a zápis výstupu konzoly:The Console class contains the following methods for reading console input and writing console output:

 • Přetížení ReadKey metoda čtení jednotlivým znakům.The overloads of the ReadKey method read an individual character.

 • ReadLine Metoda načte celý řádek vstupu.The ReadLine method reads an entire line of input.

 • Write Přetížení metody instance hodnotového typu, pole znaků nebo sadu objektů převést na řetězec formátovaném nebo neformátovaném tvaru a pak napište tento řetězec do konzoly.The Write method overloads convert an instance of a value type, an array of characters, or a set of objects to a formatted or unformatted string, and then write that string to the console.

 • Paralelní sadu WriteLine přetížení metody výstup stejný jako řetězec Write přetížení, ale také přidejte řetězec ukončení řádku.A parallel set of WriteLine method overloads output the same string as the Write overloads but also add a line termination string.

Console Třída také obsahuje metody a vlastnosti, které chcete provést následující operace:The Console class also contains methods and properties to perform the following operations:

 • Získání nebo nastavení velikost vyrovnávací paměti obrazovky.Get or set the size of the screen buffer. BufferHeight a BufferWidth vlastnosti umožňují načtení nebo nastavení vyrovnávací paměti výšku a šířku, resp. a SetBufferSize metoda vám umožňuje nastavit velikost vyrovnávací paměti v rámci jednoho volání metody.The BufferHeight and BufferWidth properties let you get or set the buffer height and width, respectively, and the SetBufferSize method lets you set the buffer size in a single method call.

 • Získání nebo nastavení velikost okna konzoly.Get or set the size of the console window. WindowHeight a WindowWidth vlastnosti umožňují získat nebo nastavit výšku a šířku okna, v uvedeném pořadí a SetWindowSize metoda vám umožňuje nastavit velikost okna v rámci jednoho volání metody.The WindowHeight and WindowWidth properties let you get or set the window height and width, respectively, and the SetWindowSize method lets you set the window size in a single method call.

 • Získání nebo nastavení velikost kurzoru.Get or set the size of the cursor. CursorSize Vlastnost určuje výšku kurzor do buňky znaku.The CursorSize property specifies the height of the cursor in a character cell.

 • Získání nebo nastavení pozice okna konzoly vzhledem k obrazovce vyrovnávací paměti.Get or set the position of the console window relative to the screen buffer. WindowTop a WindowLeft vlastnosti umožňují získat nebo nastavit horního řádku a sloupce nejvíce vlevo vyrovnávací paměti obrazovky, který se zobrazí v okně konzoly a SetWindowPosition metoda vám umožňuje nastavit tyto hodnoty v rámci jednoho volání metody.The WindowTop and WindowLeft properties let you get or set the top row and leftmost column of the screen buffer that appears in the console window, and the SetWindowPosition method lets you set these values in a single method call.

 • Získání nebo nastavení pozici kurzoru v načtení nebo nastavení CursorTop a CursorLeft vlastnosti nebo nastaví pozici kurzoru voláním SetCursorPosition metody.Get or set the position of the cursor by getting or setting the CursorTop and CursorLeft properties, or set the position of the cursor by calling the SetCursorPosition method.

 • Přesunutí nebo vymazat data ve vyrovnávací paměti obrazovky voláním MoveBufferArea nebo Clear metody.Move or clear data in the screen buffer by calling the MoveBufferArea or Clear method.

 • Získání nebo nastavení barvy popředí a pozadí s použitím ForegroundColor a BackgroundColor vlastnosti, nebo na pozadí a popředí resetovat na výchozí barvy voláním ResetColor metody.Get or set the foreground and background colors by using the ForegroundColor and BackgroundColor properties, or reset the background and foreground to their default colors by calling the ResetColor method.

 • Zvukový signál prostřednictvím konzoly mluvčího voláním Beep metody.Play the sound of a beep through the console speaker by calling the Beep method.

.NET Core.NET Core Poznámky kNotes

V rozhraní .NET Framework na ploše Console třída používá kódování vrácený GetConsoleCP a GetConsoleOutputCP, což obvykle je znaková stránka kódování.In the .NET Framework on the desktop, the Console class uses the encoding returned by GetConsoleCP and GetConsoleOutputCP, which typically is a code page encoding. Kód v systémech, jehož jazyková verze Angličtina (Spojené státy), znakovou stránku 437 je třeba je kódování, které se používá ve výchozím nastavení.For example code, on systems whose culture is English (United States), code page 437 is the encoding that is used by default. Ale .NET Core.NET Core zpřístupnit jenom omezenou podmnožinou těchto kódováních.However, .NET Core.NET Core may make only a limited subset of these encodings available. Pokud se jedná o případ, Encoding.UTF8 slouží jako výchozí kódování pro konzolu.Where this is the case, Encoding.UTF8 is used as the default encoding for the console.

Pokud vaše aplikace závisí na konkrétních znakových stránek, můžete stále zpřístupnit je následujícím způsobem před volat některý Console metody:If your app depends on specific code page encodings, you can still make them available by doing the following before you call any Console methods:

 1. Přidáte odkaz na sestavení System.Text.Encoding.CodePages.dll do projektu.Add a reference to the System.Text.Encoding.CodePages.dll assembly to your project.

 2. Načíst EncodingProvider objektu z CodePagesEncodingProvider.Instance vlastnost.Retrieve the EncodingProvider object from the CodePagesEncodingProvider.Instance property.

 3. Předání EncodingProvider objektu Encoding.RegisterProvider metoda provést další kódování kódování zprostředkovatel, který je k dispozici.Pass the EncodingProvider object to the Encoding.RegisterProvider method to make the additional encodings supported by the encoding provider available.

Console Třídy poté automaticky použije výchozí systémové kódování místo UTF8, za předpokladu, že kódování zprostředkovatele jste se zaregistrovali před vyvoláním libovolné Console výstupu metody.The Console class will then automatically use the default system encoding rather than UTF8, provided that you have registered the encoding provider before calling any Console output methods.

Vlastnosti

BackgroundColor BackgroundColor BackgroundColor BackgroundColor

Získá nebo nastaví barvu pozadí konzoly.Gets or sets the background color of the console.

BufferHeight BufferHeight BufferHeight BufferHeight

Získá nebo nastaví výšku oblasti vyrovnávací paměti.Gets or sets the height of the buffer area.

BufferWidth BufferWidth BufferWidth BufferWidth

Získá nebo nastaví šířku oblasti vyrovnávací paměti.Gets or sets the width of the buffer area.

CapsLock CapsLock CapsLock CapsLock

Získá hodnotu, která udává, jestli je přepínací tlačítko klávesnice CAPS LOCK zapnuté nebo vypnuté.Gets a value indicating whether the CAPS LOCK keyboard toggle is turned on or turned off.

CursorLeft CursorLeft CursorLeft CursorLeft

Získá nebo nastaví pozici sloupce v kurzoru v rámci oblasti vyrovnávací paměti.Gets or sets the column position of the cursor within the buffer area.

CursorSize CursorSize CursorSize CursorSize

Získá nebo nastaví výšku kurzor v rámci buňky znaku.Gets or sets the height of the cursor within a character cell.

CursorTop CursorTop CursorTop CursorTop

Získá nebo nastaví pozice řádku v kurzoru v rámci oblasti vyrovnávací paměti.Gets or sets the row position of the cursor within the buffer area.

CursorVisible CursorVisible CursorVisible CursorVisible

Získá nebo nastaví hodnotu určující, zda je kurzor zobrazen.Gets or sets a value indicating whether the cursor is visible.

Error Error Error Error

Získá standardní chybový proud výstup.Gets the standard error output stream.

ForegroundColor ForegroundColor ForegroundColor ForegroundColor

Získá nebo nastaví barvu popředí konzoly.Gets or sets the foreground color of the console.

In In In In

Získá standardní vstupní proud.Gets the standard input stream.

InputEncoding InputEncoding InputEncoding InputEncoding

Získá nebo nastaví kódování, který konzolu používá ke čtení vstupní.Gets or sets the encoding the console uses to read input.

IsErrorRedirected IsErrorRedirected IsErrorRedirected IsErrorRedirected

Získá hodnotu určující, zda chyba výstupního datového proudu přesměrován standardní chybový proud.Gets a value that indicates whether the error output stream has been redirected from the standard error stream.

IsInputRedirected IsInputRedirected IsInputRedirected IsInputRedirected

Získá hodnotu určující, zda přesměrován ze standardního vstupního proudu.Gets a value that indicates whether input has been redirected from the standard input stream.

IsOutputRedirected IsOutputRedirected IsOutputRedirected IsOutputRedirected

Získá hodnotu určující, zda výstup přesměrován standardní výstupní proud.Gets a value that indicates whether output has been redirected from the standard output stream.

KeyAvailable KeyAvailable KeyAvailable KeyAvailable

Získá hodnotu udávající, zda stisknutí klávesy je k dispozici v vstupního datového proudu.Gets a value indicating whether a key press is available in the input stream.

LargestWindowHeight LargestWindowHeight LargestWindowHeight LargestWindowHeight

Získá největší možné číslo z konzoly okno řádků, v závislosti na aktuální rozlišení písma a na obrazovce.Gets the largest possible number of console window rows, based on the current font and screen resolution.

LargestWindowWidth LargestWindowWidth LargestWindowWidth LargestWindowWidth

Získá největší možné číslo z konzoly sloupce v okně, založené na aktuálním rozlišení písma a na obrazovce.Gets the largest possible number of console window columns, based on the current font and screen resolution.

NumberLock NumberLock NumberLock NumberLock

Získá hodnotu, která udává, jestli je přepínací tlačítko klávesnice NUM LOCK zapnuté nebo vypnuté.Gets a value indicating whether the NUM LOCK keyboard toggle is turned on or turned off.

Out Out Out Out

Získá standardního výstupního datového proudu.Gets the standard output stream.

OutputEncoding OutputEncoding OutputEncoding OutputEncoding

Získá nebo nastaví kódování, který konzolu používá k zápisu výstupu.Gets or sets the encoding the console uses to write output.

Title Title Title Title

Získá nebo nastaví název zobrazení v záhlaví okna konzoly.Gets or sets the title to display in the console title bar.

TreatControlCAsInput TreatControlCAsInput TreatControlCAsInput TreatControlCAsInput

Získá nebo nastaví hodnotu označující, zda kombinace Control modifikační klávesy a C klíč konzoly (Ctrl + C) je zpracováván jako běžný vstup nebo přerušení, kterou provádí v operačním systému.Gets or sets a value indicating whether the combination of the Control modifier key and C console key (Ctrl+C) is treated as ordinary input or as an interruption that is handled by the operating system.

WindowHeight WindowHeight WindowHeight WindowHeight

Získá nebo nastaví výšku oblasti okna konzoly.Gets or sets the height of the console window area.

WindowLeft WindowLeft WindowLeft WindowLeft

Získá nebo nastaví pozici úplně vlevo oblasti okna konzoly vzhledem k obrazovce vyrovnávací paměti.Gets or sets the leftmost position of the console window area relative to the screen buffer.

WindowTop WindowTop WindowTop WindowTop

Získá nebo nastaví nejvyšší pozici vzhledem k vyrovnávací paměti zobrazení oblasti okna konzoly.Gets or sets the top position of the console window area relative to the screen buffer.

WindowWidth WindowWidth WindowWidth WindowWidth

Získává nebo nastavuje šířku okna konzoly.Gets or sets the width of the console window.

Metody

Beep() Beep() Beep() Beep()

Přehraje zvuk zvukový signál prostřednictvím konzoly mluvčího.Plays the sound of a beep through the console speaker.

Beep(Int32, Int32) Beep(Int32, Int32) Beep(Int32, Int32) Beep(Int32, Int32)

Přehraje zvuk zvukový signál z zadané frekvence a doby trvání prostřednictvím konzoly mluvčího.Plays the sound of a beep of a specified frequency and duration through the console speaker.

Clear() Clear() Clear() Clear()

Vymaže vyrovnávací paměti konzoly a odpovídající okno konzoly zobrazení informací.Clears the console buffer and corresponding console window of display information.

MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32)

Zkopíruje zadanou zdrojovou oblast vyrovnávací paměti obrazovky do zadané cílové oblasti.Copies a specified source area of the screen buffer to a specified destination area.

MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Char, ConsoleColor, ConsoleColor) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Char, ConsoleColor, ConsoleColor) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Char, ConsoleColor, ConsoleColor) MoveBufferArea(Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Int32, Char, ConsoleColor, ConsoleColor)

Zkopíruje zadanou zdrojovou oblast vyrovnávací paměti obrazovky do zadané cílové oblasti.Copies a specified source area of the screen buffer to a specified destination area.

OpenStandardError() OpenStandardError() OpenStandardError() OpenStandardError()

Získá standardní chybový proud.Acquires the standard error stream.

OpenStandardError(Int32) OpenStandardError(Int32) OpenStandardError(Int32) OpenStandardError(Int32)

Získá standardní chybový proud, který je nastavený na velikost zadané vyrovnávací paměti.Acquires the standard error stream, which is set to a specified buffer size.

OpenStandardInput() OpenStandardInput() OpenStandardInput() OpenStandardInput()

Získá standardní vstupní proud.Acquires the standard input stream.

OpenStandardInput(Int32) OpenStandardInput(Int32) OpenStandardInput(Int32) OpenStandardInput(Int32)

Získá standardní vstupní proud, který je nastavený na velikost zadané vyrovnávací paměti.Acquires the standard input stream, which is set to a specified buffer size.

OpenStandardOutput() OpenStandardOutput() OpenStandardOutput() OpenStandardOutput()

Získá standardního výstupního datového proudu.Acquires the standard output stream.

OpenStandardOutput(Int32) OpenStandardOutput(Int32) OpenStandardOutput(Int32) OpenStandardOutput(Int32)

Získá standardního výstupního datového proudu, který je nastavený na velikost zadané vyrovnávací paměti.Acquires the standard output stream, which is set to a specified buffer size.

Read() Read() Read() Read()

Přečte další znak ze standardního vstupního proudu.Reads the next character from the standard input stream.

ReadKey() ReadKey() ReadKey() ReadKey()

Obdrží další znak nebo funkční klávesu, které jsou stisknuty uživatelem.Obtains the next character or function key pressed by the user. V okně konzoly se zobrazí při stisknutí klávesy.The pressed key is displayed in the console window.

ReadKey(Boolean) ReadKey(Boolean) ReadKey(Boolean) ReadKey(Boolean)

Obdrží další znak nebo funkční klávesu, které jsou stisknuty uživatelem.Obtains the next character or function key pressed by the user. Při stisknutí klávesy se volitelně zobrazí v okně konzoly.The pressed key is optionally displayed in the console window.

ReadLine() ReadLine() ReadLine() ReadLine()

Přečte další řádek znaků ze standardního vstupního proudu.Reads the next line of characters from the standard input stream.

ResetColor() ResetColor() ResetColor() ResetColor()

Nastaví na popředí a pozadí konzoly barvy na jejich výchozích hodnotách.Sets the foreground and background console colors to their defaults.

SetBufferSize(Int32, Int32) SetBufferSize(Int32, Int32) SetBufferSize(Int32, Int32) SetBufferSize(Int32, Int32)

Nastaví výšku a šířku oblasti vyrovnávací paměti obrazovky do zadaných hodnot.Sets the height and width of the screen buffer area to the specified values.

SetCursorPosition(Int32, Int32) SetCursorPosition(Int32, Int32) SetCursorPosition(Int32, Int32) SetCursorPosition(Int32, Int32)

Nastaví pozici kurzoru.Sets the position of the cursor.

SetError(TextWriter) SetError(TextWriter) SetError(TextWriter) SetError(TextWriter)

Nastaví Error vlastností pro zadaný TextWriter objektu.Sets the Error property to the specified TextWriter object.

SetIn(TextReader) SetIn(TextReader) SetIn(TextReader) SetIn(TextReader)

Nastaví In vlastností pro zadaný TextReader objektu.Sets the In property to the specified TextReader object.

SetOut(TextWriter) SetOut(TextWriter) SetOut(TextWriter) SetOut(TextWriter)

Nastaví Out vlastností pro zadaný TextWriter objektu.Sets the Out property to the specified TextWriter object.

SetWindowPosition(Int32, Int32) SetWindowPosition(Int32, Int32) SetWindowPosition(Int32, Int32) SetWindowPosition(Int32, Int32)

Nastavuje pozici okna konzoly vzhledem k obrazovce vyrovnávací paměti.Sets the position of the console window relative to the screen buffer.

SetWindowSize(Int32, Int32) SetWindowSize(Int32, Int32) SetWindowSize(Int32, Int32) SetWindowSize(Int32, Int32)

Nastaví výšku a šířku okna konzoly do zadaných hodnot.Sets the height and width of the console window to the specified values.

Write(String, Object, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object, Object)

Textové vyjádření zadané objekty a seznam parametrů proměnné délky zapíše do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object) Write(String, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object, Object) Write(String, Object, Object) Write(String, Object, Object) Write(String, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object[]) Write(String, Object[]) Write(String, Object[]) Write(String, Object[])

Zapíše textovou reprezentaci zadané pole objektů do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified array of objects to the standard output stream using the specified format information.

Write(String, Object) Write(String, Object) Write(String, Object) Write(String, Object)

Zapíše do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu textovou reprezentaci zadaného objektu.Writes the text representation of the specified object to the standard output stream using the specified format information.

Write(UInt64) Write(UInt64) Write(UInt64) Write(UInt64)

Zapíše do standardního výstupního datového proudu textovou reprezentaci hodnoty zadané 64bitové celé číslo bez znaménka.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value to the standard output stream.

Write(UInt32) Write(UInt32) Write(UInt32) Write(UInt32)

Zapíše do standardního výstupního datového proudu textovou reprezentaci hodnoty zadané 32bitové celé číslo bez znaménka.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value to the standard output stream.

Write(String) Write(String) Write(String) Write(String)

Zapíše zadaná řetězcová hodnota do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified string value to the standard output stream.

Write(Char[], Int32, Int32) Write(Char[], Int32, Int32) Write(Char[], Int32, Int32) Write(Char[], Int32, Int32)

Zapíše zadaný člen podpole znaků Unicode do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified subarray of Unicode characters to the standard output stream.

Write(Object) Write(Object) Write(Object) Write(Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified object to the standard output stream.

Write(Single) Write(Single) Write(Single) Write(Single)

Textové vyjádření zadanou hodnotu jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou se zapíše do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value to the standard output stream.

Write(Char) Write(Char) Write(Char) Write(Char)

Zapíše zadaná hodnota znaku Unicode do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified Unicode character value to the standard output stream.

Write(Char[]) Write(Char[]) Write(Char[]) Write(Char[])

Zapíše zadané pole znaků Unicode do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified array of Unicode characters to the standard output stream.

Write(Boolean) Write(Boolean) Write(Boolean) Write(Boolean)

Textové vyjádření zadanou logickou hodnotu zapíše do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified Boolean value to the standard output stream.

Write(Double) Write(Double) Write(Double) Write(Double)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value to the standard output stream.

Write(Int32) Write(Int32) Write(Int32) Write(Int32)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 32bitové celé číslo se znaménkem do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value to the standard output stream.

Write(Int64) Write(Int64) Write(Int64) Write(Int64)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 64bitové celé číslo se znaménkem do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value to the standard output stream.

Write(Decimal) Write(Decimal) Write(Decimal) Write(Decimal)

Zapíše textová reprezentace zadaného Decimal hodnoty do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified Decimal value to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String) WriteLine(String) WriteLine(String) WriteLine(String)

Zapíše zadaná řetězcová hodnota, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified string value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[], Int32, Int32) WriteLine(Char[], Int32, Int32) WriteLine(Char[], Int32, Int32) WriteLine(Char[], Int32, Int32)

Zapíše zadaný člen podpole znaků Unicode, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified subarray of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object[]) WriteLine(String, Object[]) WriteLine(String, Object[]) WriteLine(String, Object[])

Zapíše textová reprezentace určeného pole objektů, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified array of objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(String, Object) WriteLine(String, Object) WriteLine(String, Object) WriteLine(String, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(UInt64) WriteLine(UInt64) WriteLine(UInt64) WriteLine(UInt64)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 64bitové celé číslo bez znaménka, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(UInt32) WriteLine(UInt32) WriteLine(UInt32) WriteLine(UInt32)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 32bitové celé číslo bez znaménka, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit unsigned integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Single) WriteLine(Single) WriteLine(Single) WriteLine(Single)

Zapíše textovou reprezentaci zadané jednoduchou přesnost s plovoucí desetinnou čárkou hodnoty, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified single-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Decimal) WriteLine(Decimal) WriteLine(Decimal) WriteLine(Decimal)

Zapíše textová reprezentace zadaného Decimal hodnotu, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified Decimal value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int64) WriteLine(Int64) WriteLine(Int64) WriteLine(Int64)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 64bitové celé číslo se znaménkem, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 64-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Int32) WriteLine(Int32) WriteLine(Int32) WriteLine(Int32)

Zapíše textovou reprezentaci hodnoty zadané 32bitové celé číslo se znaménkem, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified 32-bit signed integer value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Double) WriteLine(Double) WriteLine(Double) WriteLine(Double)

Zapíše textové vyjádření zadaná dvojité přesnosti s plovoucí desetinnou čárkou hodnota, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified double-precision floating-point value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char[]) WriteLine(Char[]) WriteLine(Char[]) WriteLine(Char[])

Zapíše zadané pole znaků Unicode, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified array of Unicode characters, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(Char) WriteLine(Char) WriteLine(Char) WriteLine(Char)

Zapíše zadaný znak Unicode, za nímž následuje aktuální ukončení řádku hodnoty do standardního výstupního datového proudu.Writes the specified Unicode character, followed by the current line terminator, value to the standard output stream.

WriteLine(Boolean) WriteLine(Boolean) WriteLine(Boolean) WriteLine(Boolean)

Zapíše textové vyjádření Zadaná logická hodnota, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified Boolean value, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine() WriteLine() WriteLine() WriteLine()

Zapíše aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the current line terminator to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaných objektů, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

WriteLine(Object) WriteLine(Object) WriteLine(Object) WriteLine(Object)

Zapíše textovou reprezentaci zadaného objektu, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu.Writes the text representation of the specified object, followed by the current line terminator, to the standard output stream.

WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object, Object) WriteLine(String, Object, Object, Object, Object)

Zapíše text reprezentaci zadaných objektů a seznam parametrů proměnné délky, za nímž následuje aktuální ukončení řádku do standardního výstupního datového proudu pomocí informací o zadaném formátu.Writes the text representation of the specified objects and variable-length parameter list, followed by the current line terminator, to the standard output stream using the specified format information.

Události

CancelKeyPress CancelKeyPress CancelKeyPress CancelKeyPress

Nastane, když Control modifikační klávesu (kombinaci kláves Ctrl) a buď C konzoly (C) stisknutí klávesy nebo klávesy Break současně (Ctrl + C nebo Ctrl + Break).Occurs when the Control modifier key (Ctrl) and either the C console key (C) or the Break key are pressed simultaneously (Ctrl+C or Ctrl+Break).

Platí pro

Bezpečný přístup z více vláken

Tento typ je bezpečný pro přístup z více vláken.This type is thread safe.