DbProviderFactory.CanCreateCommandBuilder Vlastnost

Definice

Získá hodnotu, která označuje, zda tato DbProviderFactory instance podporuje DbCommandBuilder třídu.Gets a value that indicates whether this DbProviderFactory instance supports the DbCommandBuilder class.

public:
 virtual property bool CanCreateCommandBuilder { bool get(); };
public virtual bool CanCreateCommandBuilder { get; }
member this.CanCreateCommandBuilder : bool
Public Overridable ReadOnly Property CanCreateCommandBuilder As Boolean

Hodnota vlastnosti

Boolean

true Pokud tato instance podporuje DbCommandBuilder třídu; v opačném případě false .true if this instance supports the DbCommandBuilder class; otherwise, false.

Platí pro