DataView.Equals(DataView) Metoda

Definice

Určuje, zda se zadané instance DataView považují za stejné.Determines whether the specified DataView instances are considered equal.

public:
 virtual bool Equals(System::Data::DataView ^ view);
public virtual bool Equals (System.Data.DataView view);
override this.Equals : System.Data.DataView -> bool
Public Overridable Function Equals (view As DataView) As Boolean

Parametry

view
DataView

DataView, která se má porovnatThe DataView to be compared.

Návraty

Boolean

true, pokud jsou tyto dvě instance DataView stejné; v opačném případě false.true if the two DataView instances are equal; otherwise, false.

Platí pro

Viz také